Izsoles

 

ZEMESGABALA „EZERLEJAS” ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ZEMESGABALA „NĀKOTNES KALNS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ZEMESGABALA „APŠI” JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ZEMESGABALA „AITIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ZEMESGABALA „AITIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ZEMESGABALA „AITIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīkotās valsts dzīvokļa īpašuma Nr.8 Mežinieku ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–3, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–3, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–4, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEDES”, ANNĀ, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DŪRES”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SMILGAS” - 10, KORNETOS, VECLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

 

 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 26.02.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “Smilgas”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3688 003 0012 002, 55,6 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIJUPE”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 11.12.2018. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001, daļu 92,9 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLUKSNĪTIS”.


Privatizācijas aģentūra izsolē pārdod dzīvokli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Mežtekas 1”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā – izsoles sākumcena EUR 970,00, nodrošinājums EUR 97,00, izsole 06.03.2019. plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 21.02.2019. plkst.16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.