Izsoles

 

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 11.12.2018. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001, daļu 92,9 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLUKSNĪTIS”.


Privatizācijas aģentūra izsolē pārdod dzīvokli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Mežtekas 1”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā – izsoles sākumcena EUR 970,00, nodrošinājums EUR 97,00, izsole 06.03.2019. plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 21.02.2019. plkst.16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Maliņas”, kadastra apzīmējums 3656 004 0073, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 25.97 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0100, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.80 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 005 0076, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.82 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Sauliķi 2”, kadastra apzīmējums 3656 006 0086, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.60 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība “Dunāji”, reģistrācijas Nr. 43201006212, adrese: „Dunāji”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Maliņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0107, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 4.30 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0155, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.80 ha platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunsupes”, reģistrācijas Nr. 54103075641, adrese: „Blāzmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Āboliņi”, kadastra apzīmējums 3656 009 0045, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 3.30 ha platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunsupes”, reģistrācijas Nr. 54103075641, adrese: „Blāzmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Rezerves zemes fonds”, kadastra apzīmējums 3656 006 0083, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 2.50 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība “TVAIKONĪTIS”, reģistrācijas Nr. 44101034562, adrese: „Kolberģis” 40-22, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 005 0084, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 0.414 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu slēgt zemes nomas līgumu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka sakarā ar to, ka nomas tiesību ieguvēji, kuri nosolījuši augstāko nomas maksu 27.11.2018. izsolē  uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 009 0155, atteicās slēgt zemes nomas līgumu, piedāvāts nomas līgumu slēgt  Armandam RONIM, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.

 


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LAZDIŅAS”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MEDŅUKALNI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “DAMBIS 1”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–1, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–3, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–4, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĒRVJU IELĀ 4, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „ĀBOLIŅI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „MALIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu slēgt zemes nomas līgumu

 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka sakarā ar to, ka nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu  27.11.2018. izsolē uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 009 0155, atteicās slēgt nomas līgumu, piedāvāts nomas līgumu slēgt  zemnieku saimniecībai “TVAIKONĪTIS, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.


ZEMESGABALA „SAULIĶI 2”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „REZERVES ZEMES FONDS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „MALIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka sakarā ar to, ka nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu  27.11.2018. izsolē uz zemes gabalu "Bez adreses", kadastra apzīmējums 3672 002 0266, atteicās slēgt nomas līgumu, piedāvāts nomas līgumu slēgt  pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI