Vakances pašvaldībā

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES,
reģistrācijas kods 90011733825,
struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz noliktavas pārziņa amatu

 Galvenie pienākumi:
· organizēt klientu ēdināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.02.2012. Noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, izmantojot datorprogrammu Visvaris;

 • plānot pārtikas un saimniecības preču, dezinfekcijas līdzekļu un inventāra iegādi;
 • organizēt un kontrolēt preču pasūtīšanu, saņemšanu un izsniegšanu, to atbilstību kvalitātei;
  · analizēt preču atlikumus;
  · izprast un ievērot personīgās higiēnas prasības darbā ar pārtikas produktiem.

Prasības pretendentam:
· vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
· vēlamas zināšanas pārtikas tehnologa darbā;
· sadarbības prasmes, pašiniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
· prasme racionāli organizēt savu darbu, strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, kā arī paaugstināta stresa apstākļos;

 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, Visvaris) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Motivācijas vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 20. decembra plkst.15.00 var nosūtīt uz e-pastu baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301.
Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 29229403.


Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola (reģ.nr. 90009864732)
aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku vizuālās mākslas pedagogu (0,8 likmes).

Galvenie amata pienākumi

 • Vizuālā māksla pamatizglītības 1.-9.klases skolēniem (apvienotās klases);
 • Profesionālās ievirzes izglītības nodarbības zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, darbs materiālā – rokdarbi un tekstils Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā un tās Alsviķu mācību punktā.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija vai augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • vēlama pieredze izglītības jomā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Personas datu pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2018.gada 27.decembrim plkst.15.00 iesniegt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā, Centra ielā 5, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4340 personīgi vai pa pastu, vai e-pastā: skola.jaunanna@aluksne.lv.
Kontaktpersona: Janīna Pužule, tālr.26489927


ALŪKSNES NOVADA PAŠBVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu

 Galvenie pienākumi:
· piedalīties pašvaldības ārējās un iekšējās komunikācijas organizēšanā
· nodrošināt regulāru un operatīvu pašvaldības komunikāciju sociālajos medijos (twitter, facebook, instagram)
· administrēt pašvaldības tīmekļvietnes saturu
· izstrādāt digitālus projektus novada atpazīstamības veicināšanai, iedzīvotāju lojalitātes paaugstināšanai, pašvaldības pasākumu mārketinga aktivitāšu atbalstīšanai,
· gatavot preses relīzes, informatīvus publicitātes materiālus un fotogrāfijas sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu,
· nodrošināt regulāru komunikāciju ar pašvaldības ārvalstu sadarbības partneriem.

Prasības pretendentam:
· augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, žurnālistikas vai mārketinga nozarē (var būt arī pēdējo kursu students)
· pieredze iestādes vai organizācijas lapu komunikācijas nodrošināšanā sociālajos medijos tiks uzskatīta par priekšrocību,
· atbilstošas datorprasmes, interneta tehnoloģiju pārzināšana, izpratne un interese par tām, labas iemaņas fotografēšanā,
· teicamas latviešu literārās valodas un angļu valodas zināšanas,
· sadarbības prasmes, pašiniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
· prasme racionāli organizēt savu darbu, strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, kā arī paaugstināta stresa apstākļos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga no 913,00 EUR.

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un portfolio (informāciju, kas apliecina iepriekšējo darba pieredzi) līdz 2019.gada 4. janvāra plkst.16.00 var nosūtīt uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301, 306.kabinetā.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, tālrunis 26118815.


Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Reģistrācijas kods 90009480396

aicina pieteikties darbā uz

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJA amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mūzikas mācību satura apguvi saskaņā ar  pirmsskolas izglītības programmu.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija;
 • vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

2018./2019.mācību gadā  0,324 slodze, mēneša darba alga – 230.04 EUR 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” informē, ka:
•   Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV) iesniegt līdz 2018.gada 19.decembrim plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu saulite@aluksne.lv vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona: Evija KUBULNIECE, mob.t.29162206, tālr.64354145.


SMILTENES MŪZIKAS SKOLA Reģ. Nr. 40900005965, IZM Reģ. Nr. 4476902118 Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729
Aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) (pilns darba laiks – 40 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt klašu (grupu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram par pedagogu slodzēm;
 • sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu konkursos.

Prasības:

 • bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Smiltenes mūzikas skolā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā vai pa e-pastu edgars.roslovs@smiltene.lv. Tel. informācijai 64773220.