Vakances pašvaldībā

JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods 90009489925)
adrese: “Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku folkloras kopas “Putnis” vadītāja amatu (0,15 slodze)

Pienākumi:
- organizēt un vadīt kolektīva darbu, nodrošināt kolektīva dalību pagasta, novada svētkos, skatēs, konkursos, festivālos.
- nodrošināt kolektīva komplektēšanu,
- plānot kolektīva organizatorisko un māksliniecisko darbību;
- nodrošināt  augstvērtīgu  kolektīva  radošās darbības līmeni.        

Prasības:
- prasme organizēt savu darbu;
- prasme strādāt komandā;
- labas saskarsmes iemaņas;
- augsta atbildības sajūta.

Amatam noteiktā mēnešalga no 71,25 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Motivācijas vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2019. gada 29. aprīlim, plkst. 10.00  var nosūtīt pa e-pastu jaunlaicene@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Jaunlaicenes pagasta pārvaldei, “Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336.
Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis 29379590.


Alūksnes novada pašvaldības iestāde
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa (struktūrvienības reģistrācijas kods  90000019454)
izsludina pieteikšanos uz dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatu

Galvenie pienākumi:   

 • sastādīt un ievadīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmā (CARIS) dzimšanas, laulības noslēgšanas un miršanas reģistru ierakstus,
 • veikt papildinājumus un labojumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos,
 • pieņemt apmeklētājus un izsniegt izrakstus, civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīvā esošo reģistru dokumentiem, sniegt konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos,
 • sadarboties ar citām iestādēm un institūcijām,
 • veikt citus amata pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības pretendentam/-ei:

 • atbilstība Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, laipna atsaucīga un pozitīva attieksme pret apmeklētājiem, darba plānošanas, organizēšanas un kontroles prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja patstāvīgi plānot darbu un veikt amata pienākumus, spēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli;
 • izpratne par dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamo darbu un uzticētajiem pienākumiem,
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, spēja veidot lietišķu sadarbību ar citu institūciju darbiniekiem,
 • pārzināt normatīvos aktus, kas reglamentē civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel); un biroja tehniku.

Informējam,

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, atrodas Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Amatam noteiktā mēnešalga  546.00 EUR

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli (vēlams norādīt kontaktinformāciju rekomendāciju iegūšanai), izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019. gada 25. aprīlim plkst. 9.00 nosūtot pa e-pastu dzimtsaraksti@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Dzimtsarakstu nodaļā, Lielā Ezera ielā  24, Alūksnē,  Alūksnes novadā, LV- 4301.
Kontaktpersona: Anita Grīvniece, tālr. 64322809, 25664427.


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:
• novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās un pašaprūpes spējas;
• izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās aprūpes plānus un nodrošināt to īstenošanu;
• organizēt aprūpes darbu un izstrādāt aprūpētāju ikmēneša darba grafiku;
• organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:
• Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē;
• labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
• augsta pienākuma un atbildības sajūta;
• prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
• labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:
• jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
• iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
• Motivācijas vēstule.
• Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst.15.00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: slp@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:
· nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
· kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
· nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, inkontinences preču pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:
· atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
· vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
· labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
· augsta pienākuma un atbildības sajūta;
· prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
· labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 550,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:
• jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
• iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
• Motivācijas vēstule.
• Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst.15.00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: slp@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840