Alūksnes novada domes 29. jūlija sēdē

05.08.2010.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes sēdē 29. jūlijā darba kārtībā bija 100 jautājumi. Sēdes laikā gan deputāti pieņēma lēmumu vairākus no tiem neizskatīt un pārcelt to izskatīšanu uz komiteju sēdēm.

Dome nolēma:

- 20 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz pārdodamiem zemesgabaliem Ilzenes, Alsviķu, Mārkalnes, Pededzes, Jaunalūksnes, Malienas, Zeltiņu, Liepnas pagastos un Alūksnē;

- mainīt zemes vienībai Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

- apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības atsavināmās mantas – meža cirsmu Malienas ielā 9, Alūksnē, 6. jūlija izsoles rezultātus, apstiprināt noslēgto pirkuma līgumu ar vienīgo izsoles pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OZOLMĀJAS” par meža cirsmu pārdošanu par Ls 4000;

- apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Rūpniekos”, Annas pagastā, 6. jūlija izsoles rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles vienīgo pretendentu Aiju Stāvausi par nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala pārdošanu par Ls 900;

- atteikties pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā šādas valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas: nekustamā īpašuma „Kaķīši”, Veclaicenes pagastā neprivatizēto daļu – viendzīvokļa dzīvojamo māju, zemesgabalu un 2 palīgceltnes; nekustamā īpašuma „Mežtekas 1”, Jaunannas pagastā neprivatizēto daļu – dzīvokli Nr.1 un 4160/35620 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un 2 palīgēkām; dzīvokli Nr.5 un 4180/35620 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un 2 palīgēkām, dzīvokli Nr.6 un 4730/35620 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un 2 palīgēkām; nekustamā īpašuma „Mežtekas 2”, Jaunannas pagastā neprivatizēto daļu – dzīvokli Nr.2 un 4790/19250 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes; nekustamā īpašuma „Dzeņi 1”, Silaktīs, Alsviķu pagastā neprivatizēto daļu – dzīvokli Nr.2 un 6690/14890 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes;

- sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – dzīvokli Skolas ielā 2 - 8, Alūksnē un noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, sedz dzīvokļa atsavināšanas ierosinātājs;

- grozīt 27.09.2006. noslēgtā līguma par privatizācijas objektu ieķīlāšanu starp Jaunalūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un Egitu Birzgali (tagad – Akimočevu) 4. punkta aprēķinu par atlikušās pirkuma maksas daļas un maksas par atliktā maksājuma samaksu jaunā redakcijā, kā arī atbrīvot E. Akimočevu no līgumsoda samaksas par termiņā neveiktajiem maksājumiem;

- nodot uz vienu gadu apsaimniekošanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – „Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, sabiedriskajai organizācijai „Veclaicenes avotiņš”. Noslēdzot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar šo organizāciju, paredzēt, ka tā nodrošina ar telpām Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komiteju un uzņemas nepasliktināt nedzīvojamo telpu tehnisko stāvokli;

- izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sorma” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.2/2010 smilts ieguvei smilts atradnē „Boiņica”, kas atrodas „Eglainē - 4”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā;

- nojaukt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo palīgēku – šķūni, kas atrodas Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē un uzdot Alūksnes pilsētas sākumskolai organizēt šķūņa nojaukšanu;

- mainīt ēkai Merķeļa ielā 3, Alūksnē, lietošanas veidu no biroja ēkas uz ēku, kura tiek izmantota kā sociālā māja;

- sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – dzīvokli Merķeļa ielā 17A - 1, Alūksnē un uzdot tā sagatavošanu atsavināšanai veikt Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanai komisijai;

- deleģēt pašvaldības uzdevumu – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu - SIA „TOPO DATI”, slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „TOPO DATI” par datubāzes izveidošanas un uzturēšanas uzdevuma veikšanu Alūksnes novadā, nosakot līguma darbības termiņu – 3 gadi;

- likvidēt pieturvietu pasažieru starptautisko pārvadājumu maršrutu Alūksne – Lauri – Pleskava un Alūksne – Lauri – Pečori nodrošināšanai iepretim ēkai Ojāra Vācieša ielā 6, Alūksnē, uzdot zemnieku saimniecībai „Mednieki” līdz 2010. gada 1. septembrim to demontēt, kā arī ieteikt z/s „Mednieki” slēgt līgumu ar Alūksnes autoostu par pieturvietas pasažieru starptautisko pārvadājumu maršrutos Alūksne – Lauri – Pleskava un Alūksne – Lauri – Pečori nodrošināšanai;

- noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Marienburgas kultūrvēsturiskais mantojums”;

- deleģēt Alūksnes novada pašvaldības autonomo funkciju – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizāciju Alūksnes novada Jaunalūksnes un Veclaicenes pagastu pārvalžu administratīvajā teritorijā kapitālsabiedrībai, kurā Alūksnes novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rūpe”, kā arī uzdot pašvaldības izpilddirektorei kopā ar SIA „Rūpe” un pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 1. septembrim sagatavot pārējo pagastu pārvalžu ūdenssaimniecības un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas pārņemšanas grafiku, paredzot klāt finansējumu funkcijas nodrošināšanai;

- izslēgt Daigu Neibergu no Alūksnes novada pastāvīgās komisijas „Alūksnes novada vēlēšanu komisija” sastāva un aicināt Baibu Meisteri kā nākamo Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti uzsākt darbu Alūksnes novada vēlēšanu komisijā;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Tūrisma informācijas centrs” nolikumā, nosakot, ka TIC klientu apkalpošanas laiku nosaka TIC vadītājs, saskaņojot ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru;

- izdot saistošos noteikumus Nr.27/2010 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā”;

- izdot Alūksnes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.29/2010 „Par Alūksnes novada simboliku”;

- organizēt metu konkursu Alūksnes pilsētas Tautas nama rekonstrukcijai, izveidot žūrijas komisiju šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs - Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks; žūrijas komisijas locekļi - Sandra Zeltiņa, Alūksnes novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; Janīna Čugunova, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore; Sanita Eglīte, Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja; Aivars Sausais, Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris; Līga Šķepaste, Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja; Aina Kaukala, Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore; Sanita Bērziņa, Alūksnes tautas nama vadītāja; Evita Ņedaivodina, Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste; Anda Lejasblusa, arhitekte; Arturs Upīts, Alūksnes novada pašvaldības jurists; žūrijas komisijas sekretārs - Ingus Berkulis, Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists. Apstiprināt metu konkursa godalgu fondu: 1. vieta – Ls 2500, 2. vieta – Ls 1700, 3. vieta – Ls 1200, 4. vieta – Ls 750, 5. vieta – Ls 550, kā arī apstiprināt žūrijas komisijas locekļu, kas nestrādā Alūksnes novada pašvaldībā, samaksu par darbu komisijā Ls 200 apmērā;

- organizēt saieta laukuma Dārza ielā 11, Alūksnē rekonstrukcijas metu konkursu, izveidot žūrijas komisiju šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs - Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks; žūrijas komisijas locekļi - Sandra Zeltiņa, Alūksnes novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; Janīna Čugunova, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore; Aivars Sausais, Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris; Līga Šķepaste, Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja; Aina Kaukala, Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore; Evita Ņedaivodina, Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste; Anda Lejasblusa, arhitekte; Inese Randa, Alūksnes novada pašvaldības zemes ierīkotāja; Agris Veismanis, Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekts, žūrijas komisijas sekretārs - Ingus Berkulis, Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists. Apstiprināt metu konkursa godalgu fondu Ls 650 apmērā: 1. vieta – Ls 350, 2. vieta – Ls 200, 3. vieta – Ls 100;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.133 „Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” un Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” sniegtajiem pakalpojumiem”, izsakot lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: „1. Noteikt maksu par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” sniegtajiem pakalpojumiem – uzturēšanās maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis” un „Pienenīte” – Ls 5,00 (pieci lati un 00 santīmi) mēnesī par katru bērnu, izņemot bērnus no piecu gadu vecuma, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.”, lēmumu piemērojot no 1. septembra;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumā Nr. 44 „Par Alūksnes novada Liepnas pagasta pārvaldes piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcijas 2.kārta”, izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 23977,77 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi lati un 77 santīmi) apjomā, ko sastāda 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, tas ir, Ls 13031,40 (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit viens lats un 40 santīmi) un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) Ls 10946,37 (desmit tūkstoši deviņi simti seši lati un 37 santīmi), šīs izmaksas paredzot no Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada budžeta.”;

- pārdalīt finansējumu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mērķdotāciju pamata un vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 357 apmērā šādām Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādēm: Alūksnes pilsētas sākumskolai samazināt Ls 102, Mālupes pamatskolai samazināt Ls 102, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai samazināt Ls 153, Ilzenes pamatskolai samazināt Ls 153, Alūksnes vidusskolai palielināt Ls 510;

- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes mērķdotācijas pamata un vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām rezerves fonda papildus finansējumu Ls 632 apmērā šādām Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādēm: Ziemeru pamatskolai Ls 102, Alūksnes vidusskolai Ls 530;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumā Nr. 24 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010. gada janvārī – augustā”, izsakot augstākminētā lēmuma 1. punktu jaunā redakcijā;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā” īstenošanai LVL 196689 apmērā vai ekvivalents citā valūtā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2011. gada septembra līdz 2028. gada jūnijam, aizņēmumu garantējot ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta „Zeltiņu pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai LVL 103899, tajā skaitā 2010. gadā LVL 49387 apmērā, 2011. gadā LVL 54512 apmērā, vai ekvivalents citā valūtā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2012. gada marta līdz 2016. gada decembrim, aizņēmumu garantējot ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācija” īstenošanai LVL 66968 apmērā vai ekvivalents citā valūtā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2011. gada septembra līdz 2016. gada jūnijam, aizņēmumu garantējot ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

- atzīt par spēkā neesošu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr. 41 „Par galvojuma sniegšanu akciju sabiedrības „Simone” aizņēmumam” ar tā pieņemšanas dienu;

- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 1897 Alūksnes novada Sociālajam dienestam automašīnas Chrysler Grand Voyager remontam;

- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 2174 ēkas Pils ielā 25A, Alūksnē, kurā atrodas Ernsta Glika Bībeles muzejs, fasādes, jumta un bojāto pārsegumu remontam;

- izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu Ls 4500 ēkas Merķeļa ielā 3 Alūksnē telpu remontam;

- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda finansējumu Ls 1339 Alūksnes novada pašvaldībai sešu ceļa zīmju „ALŪKSNES NOVADS” iegādei un uzstādīšanai;

- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2010. gadam”;

- izdot saistošos noteikumus Nr.32/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā””;

- iesniegt Šveices fondam FOUNDATION LORD MICHELHAM OF KING HELLINGLY projektu par telpu Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, rekonstrukciju un pielāgošanu dienas aprūpes centra „Saules stars” vajadzībām, ņemot vērā starp Alūksnes novada pašvaldību un biedrību „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” noslēgto sadarbības līgumu un noteikt, ka projekta sagatavotājs ir biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta „Creating an expertise network of inclussive social activity and development centers” („Sociāli iekļaujošo aktivitāšu un attīstības centru ekspertu sadarbības tīkla izveide”) ietvaros;

- piedalīties Eiropas Savienības Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ar projektu „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai” un apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 21000, kas atbilst ESF 100% finansējuma apmēram;

- piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Mālupes pagasta īpašuma „Māras” pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 11319,90 un apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 4303,65, šīs izmaksas paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 6502,54, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 2314,54, šīs izmaksas paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Strautiņu pamatskolas sporta zāles vienkāršota renovācija”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 12114,81, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 4605,63, pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde iedzīvotāju apmācību nodrošināšanai Alsviķu bibliotēkā”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 3424,70, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 1301,95, šīs izmaksas paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Zeltiņu pagasta estrādes vienkāršota renovācija”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 8602,99, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 3270,56, šīs izmaksas paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar projektu „Aprīkojuma iegāde Veclaicenes vēsturisko liecību saglabāšanai”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 3224,40, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 1225,81, šīs izmaksas paredzot no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Alūksnes novada pašvaldības iestādei „Jaunlaicenes muižas muzejs” piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ar projektu „Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 4945,78, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 858,36, šīs izmaksas paredzot no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Alūksnes novada pašvaldības iestādei „Jaunlaicenes pagasta pārvalde” piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar projektu „Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 6829, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 2596,15, šīs izmaksas paredzot no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehniskas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar projektu „Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 12209,16, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 4524,35, šīs izmaksas paredzot no Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Jaunalūksnes pagasta pārvaldei piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Automašīnu stāvlaukuma izbūve Jaunalūksnes pagasta „Dālderos””, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls8463,22, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls3217,42, šīs izmaksas paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Jaunalūksnes pagasta pārvaldei piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Krēslu iegāde Kolberģa tautas namam”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 3749,00, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 1425,50, šīs izmaksas paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta;

- Malienas pagasta pārvaldei piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projektu „Projekcijas aprīkojuma un galdu iegāde Malienas tautas namam”, noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 4015,50, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 1526,55, šīs izmaksas paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budžeta;

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes rajona bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs „Saulstariņi”” projekta „Gaismas un skaņu ritmos” realizācijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” Ls 300 apmērā, līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta, kā arī uzdot Alūksnes novada domes priekšsēdētājam A. Fominam noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību;

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ieviņa” projekta „Māriņkalna sabiedriskā centra aprīkošana, pilnveidošana un attīstība” realizācijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” Ls 363,35, līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta, kā arī uzdot Alūksnes novada domes priekšsēdētājam A. Fominam noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību;

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai”, reģistrācijas Nr. 40008140695, projekta „Atbalsta grupa vecākiem – sekmīgai socializācijai no disfunkcionālām ģimenēm” realizācijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana” Ls 208,90, līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 2011. gada budžeta, kā arī uzdot Alūksnes novada domes priekšsēdētājam A. Fominam noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību;

- piedalīties Eiropas Reģionālās Attīstības fonda darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības vecināšana” apakšaktivitātes 3.2.1.3.1. „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projektu pieteikumu konkursā ar projektu „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”, apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls180 259,29, apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā 16 % no projekta attiecināmajām izmaksām jeb Ls23 073,19, projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt 2011. gada budžetā projekta priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 180259;

- piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” atklātā projektu iesniegumu atlasē ar projekta pieteikumu „Kultūras mantojuma - „Vecā pils” atjaunošana Alūksnes Mākslas skolas un kultūras pasākumu vajadzībām”, kura kopējās izmaksas ir LVL 34869454 ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” ietvaros ir LVL 348694,54 ar PVN;

- izdarīt grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā, izsakot nolikuma 7.punktu šādā redakcijā: „7. Skolas juridiskā adrese: „Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.”;

- Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Aivaram Fominam piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma 2 kalendārās nedēļas laikā no 2010. gada 3. augusta līdz 2010. gada 16. augustam par darba periodu no 01.07.2009. līdz 01.07.2010.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv