Alūksnes novada domes sēdē 28. oktobrī

03.11.2010.

Alūksnes novada domes sēdē 28. oktobrī tika izskatīti vairāk nekā 50 darba kārtības jautājumi.

Iznomāja zemesgabalus
Dome nolēma iznomāt uz diviem gadiem fiziskai personai daļu no zemesgabala Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 100m2 platībā, sakņu dārzam, bez apbūves tiesībām, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
Dome uz 10 gadiem iznomāja fiziskai personai Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Birznieki 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 15,16 ha kopplatībā, lauksaimnieciskās darbības veikšanai, ar apbūves tiesībām, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Lēma par īpašumu atsavināšanu un pārdošanu
Deputāti nolēma sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļu „Alsviķu cehs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala daļas, nedzīvojamās ēkas (noliktavas) 414,6m² platībā un palīgēkas (šķūņa) 173,6m² platībā.
Tāpat atsavināšanai deputāti nolēma sagatavot Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Saides 3”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 0,174 ha kopplatībā, uz kura atrodas fiziskai personai uz mantojuma pamata piederošās ēkas, kā arī noteica, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, sedz zemes atsavināšanas ierosinātājs.
Dome nolēma nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - neapbūvētu zemes starpgabalu „Starpgabals 3642 014 0202”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem, apstiprināja tā izsoles sākumcenu Ls 670, kā arī izsoles noteikumus.
Dome nolēma pārdot fiziskai personai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Svēteļi”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā par Ls 1820.

Nodeva sabiedriskajai apspriešanai Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju
Dome nolēma nodot Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. grozījumu pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas termiņu noteikts no 2010.gada 12.novembra līdz 27.decembrim. Izsludinot sabiedrisko apspriešanu, paziņojumi par to tiks publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Malienas Ziņas”, kā arī pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Ierobežos satiksmi, lai nodrošinātu sniega tīrīšanu
Lai ziemā nodrošinātu sniega tīrīšanu pilsētas ielās, deputāti noteica vairākus transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus Alūksnē. Tā Augusta ielā (posmā no Helēnas ielas līdz Pils ielai) Augusta un Pils ielu krustojumā tiks uzstādīta aizlieguma ceļa zīme Nr.301 „Iebraukt aizliegts” un Augusta un Helēnas ielu krustojumā norādījuma ceļa zīme Nr.501 „Vienvirziena ceļš”.
Bērzu ielā tiks uzstādītas divas aizlieguma ceļa zīmes Nr.328 „Nepāra datumos stāvēt aizliegts” un divas aizlieguma ceļa zīmes Nr.329 „Pāra datumos stāvēt aizliegts” Bērzu un Pils ielu krustojumā, kā arī Bērzu un Helēnas ielu krustojumā.
Arī Torņa ielā uzstādīs divas aizlieguma ceļa zīmes Nr.328 „Nepāra datumos stāvēt aizliegts” un divas aizlieguma ceļa zīmes Nr.329 „Pāra datumos stāvēt aizliegts” Torņa un Pils ielu krustojumā, kā arī Torņa un Rijukalna ielu krustojumā.
Dome nolēma, ka visos trīs minētajos gadījumos noteiktās ceļa zīmes izvietojamas laikā no 1. decembra līdz 1. aprīlim.

Apstiprināja ceļu un ielu uzturēšanas klases ziemā
Deputāti apstiprināja Alūksnes novada pašvaldības pagastu autoceļu un Alūksnes pilsētas ielu sarakstus ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai, kā arī izdeva saistošos noteikumus par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas prasībām ziemas sezonā.

Veica grozījumus lēmumos
Dome nolēma izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.500 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju statusa noteikšanu”, svītrojot lēmuma 1.9.apakšpunktu un papildinot lēmumu ar 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.10. Torņa ielā 1-3, Alūksnē”.
Dome izdarīja izmaiņas Alūksnes novada domes 23.09.2010. lēmumā Nr.532 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu” un mainīja zemes vienības daļai 1,05 ha platībā „Sāgi 2”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Dome nolēma veikt grozījumu Malienas pagasta padomes 26.02.2009. lēmumā „Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējuma nodrošināšanai LAD projektam „Malienas pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves celtniecība” 5.punktā, izsakot to šādā redakcijā: „Aizņēmuma atmaksas sākuma termiņš – 2011.gada 20.maijs”. Grozījumi paredz atmaksas sākuma termiņa maiņu.
Dome izdarīja grozījumus Alūksnes novada domes 29.07.2010. sēdes lēmumā Nr.426 „Par metu konkursu Alūksnes pilsētas Tautas nama rekonstrukcijai”, lēmuma 2.punkta pēdējās rindas izsakot šādā redakcijā: „Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Ilona KALNIŅA – Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste”. Grozījumi paredz komisijas sekretāra maiņu.

Mainīja amata nosaukumu
Deputāti nolēma izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 09.07.2009. lēmuma Nr. 43 „Par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta apstiprināšanu” 3.punktā. Grozījumi paredz no šī gada 1. novembra mainīt amata „Ekonomists – grāmatvedis” nosaukumu pret „Ekonomists”, kā to nosaka profesiju klasifikators. Tas saistīts ar Alūksnes novada pašvaldības projektu „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.

Izmaiņas pašvaldības iestāžu vadībā
Dome nolēma atbrīvot Kristīni Vimbu no Tūrisma informācijas centra vadītājas amata ar 2010. gada 31. oktobri pēc pašas vēlēšanās. Par centra vadītāja pienākumu izpildītāju iecēla Ingūnu Dovgāni.
Savukārt Dainu Gailāni dome iecēla Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pamatskolas direktora amatā.
Dome nolēma atbrīvot no amata Liepnas Tautas nama vadītāju Ilzi Briediņu pēc pašas vēlēšanās.

Veica grozījumus iestāžu nolikumos
Dome nolēma izdarīt grozījumus Ilzenes pamatskolas nolikumā, papildinot to ar 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā: ,,11.3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.”
Tāpat deputāti nolēma izdarīt grozījumus Pededzes pamatskolas nolikumā, izsakot tā 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā: ,,Pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods 21011121”; 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā: ,,Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111”; 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā: „Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, kods 01011121” un 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā: „Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821”.

Audzēkņiem drīkstēs iznomāt mūzikas instrumentus
Dome noteica, ka Alūksnes Mūzikas skola un Jaunannas Mūzikas un mākslas skola ir tiesīgas iznomāt to lietošanā esošos mūzikas instrumentus šo skolu audzēkņiem muzikālās apmācības pilnveidošanai ārpus skolas, kā arī noteica, ka mūzikas instrumentu nomas maksas apmēru mēnesī skolas nosaka mūzikas instrumenta iegādāšanās vērtību reizinot ar turpmākajā tabulā noteikto koeficientu:

Nr.

instrumenta iegādes vērtība

koeficients

nomas maksas mēnesī

1.

līdz Ls 90,-

0,0080

Ls 0,72

2.

no Ls 90,- līdz Ls 120,-

0,0075

Ls 0,72 līdz Ls 0,90

3.

no Ls 120,- līdz Ls 150,-

0,0070

Ls 0,90 līdz Ls 1,05

4.

no Ls 150,- līdz Ls 200,-

0,0065

Ls 1,05 līdz Ls 1,30

5.

no Ls 200,- līdz Ls 250,-

0,0060

Ls 1,30 līdz Ls 1,50

6.

no Ls 250,- līdz Ls 500,-

0,0050

Ls 1,50 līdz Ls 2,50

Dome arī noteica, ka skolas direktoram ir tiesības maznodrošinātajiem, deficīto mūzikas instrumentu spēles audzēkņiem, vai audzēkņiem, kas sasnieguši augstus panākumus republikas un augstāka mēroga konkursos, samazināt mūzikas instrumentu nomas maksas apmēru līdz Ls0,50 mēnesī.

Apstiprināja mērķdotāciju sadales kārtību izglītības iestādēm
Dome apstiprināja noteikumus Nr.7/2010 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2010.gada1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim” un noteikumus Nr.8/2010 ,,Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības speciālajām izglītības iestādēm, internātskolai no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim”.

Noteica darba samaksas fondu izglītības iestādēm
Dome noteica darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fondu Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogiem 2010.gada septembrī - decembrī:

Izglītības iestāde

Apstiprinātais pedagogu darba samaksas un VSAOI fonds
 (latos)

tajā skaitā

Administrācijas un atbalsta personāla pedagogu darba samaksas un VSAOI fonds
 (latos)

Pedagogu darba samaksas un VSAOI fonds
(latos)

01.09.2010.-
31.12.2010.

Izdalīts no 01.01.2010.- 31.08.2010. Rezerves fonda

01.09.2010.-
31.12.2010.

Izdalīts no 01.01.2010.- 31.08.2010. Rezerves fonda

01.09.2010.-
31.12.2010.

Izdalīts no 01.01.2010.- 31.08.2010. Rezerves fonda

1

2

3

4

5

6

7

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

147 458

0

20 449

0

127 009

0

Alūksnes vidusskola

57 466

0

7 969

0

49 497

0

Liepnas vidusskola

35 723

0

4 850

0

30 873

0

1

2

3

4

5

6

7

Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

43 282

0

6002

0

37 280

0

Bejas pamatskola

23 106

623

3 052

0

20 054

623

Ilzenes pamatskola

17 480

495

2 306

0

15 174

495

Jaunannas pamatskola

11 898

1 353

1 526

695

10 372

658

Jaunlaicenes pamatskola

14 741

1 639

1 831

387

12 910

1 252

Malienas pamatskola

16 855

918

2 171

50

14 684

868

Mālupes pamatskola

15 238

1 565

1 899

318

13 339

1 247

Mārkalnes pamatskola

16 800

61

2 272

0

14 528

61

Pededzes pamatskola

21 019

1 785

2 611

0

18 408

1 785

Strautiņu pamatskola

24 482

0

3 324

0

21 158

0

Ziemeru pamatskola

26 729

0

3 628

0

23 101

0

Alūksnes pilsētas sākumskola

76 050

0

10 545

0

65 505

0

Izglītības pārvalde - atbalsta personāls

10 580

0

10 580

0

0

0

Izglītības pārvalde – metodiskās apvienības vadība

635

0

0

0

635

0

Izglītības pārvalde rezerves fonds

6722

0

0

0

6722

0

KOPĀ:

566 264

8 439

85 015

1 450

481 249

6 989

* tajā skaitā piemaksa valsts ģimnāzijas pedagogiem 10 procenti no mēneša darba algas (28.07.2009. MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 28.punkts)

Noteica mērķdotācijas un darba samaksas fondu
Dome noteica mērķdotācijas un darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fondu Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un internātskolai 2010.gada septembrī - decembrī:

Izglītības iestāde

Apstiprinātā mērķdotācija 01.09.2010.-31.12.2010. (latos)

tajā skaitā

uzturēšanas izdevumi

pedagoģisko darbinieku darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (latos)

kopā

administrācija un atbalsta personāls

pedagogi

Alūksnes speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Cālis”

43 873

25 121

18 752

2 804

15 948

Malienas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

38 719

23 643

15 076

2 804

12 272

Liepnas internātpamatskola

114 317

63 541

50 776

7 080

43 696

KOPĀ:

196 909

112 305

84 604

12 688

71 916

Noteica darba samaksas fondu pedagogiem, kas veic 5 un 6 gadīgo bērnu apmācību
Dome noteica darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fondu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kas veic piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, 2010.gada septembrī - decembrī:

Izglītības iestāde

Apstiprinātais darba samaksas fonds, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls)

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

8 312

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

5 458

Alūksnes speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Cālis”

2 853

Alūksnes vidusskola

1 488

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

1 736

Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

1 612

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

 1 488

Malienas speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

2 481

Liepnas vidusskola

1 240

Liepnas internātpamatskola

868

Bejas pamatskola

1 240

Izglītības iestāde

Apstiprinātais darba samaksas fonds, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls)

Ilzenes pamatskola

744

Jaunannas pamatskola

868

Jaunlaicenes pamatskola

868

Mālupes pamatskola

1 240

Mārkalnes pamatskola

496

Pededzes pamatskola

1 240

Ziemeru pamatskola

1 612

Kopā

35 844

Noteica darba samaksas fondu interešu izglītības pedagogiem
Dome noteica darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fondu Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010.gada septembrī – decembrī:

Izglītības iestāde

Apstiprinātais pamata darba samaksas fonds, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls)

Alūksnes bērnu un jauniešu centrs

6173

Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skola

2531

Alūksnes mākslas skola

1205

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

4701

Alūksnes vidusskola

723

Alūksnes pilsētas sākumskola

1266

Liepnas vidusskola

1205

Bejas pamatskola

965

Ilzenes pamatskola

723

Jaunannas pamatskola

482

Jaunlaicenes pamatskola

543

Malienas pamatskola

663

Mālupes pamatskola

603

Mārkalnes pamatskola

362

Pededzes pamatskola

844

Strautiņu pamatskola

1024

Ziemeru pamatskola

1145

Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

242

Izglītības pārvalde - speciālisti

506

KOPĀ:

25906

Noteica izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmi
Dome noteica Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi izglītības iestādēs, kurās apstiprinātā finansējuma ietvaros ir palielināta pedagogu zemākā mēneša darba algas likme, piemērojot šādu aprēķinu: izglītības iestādē apstiprināto izglītības iestāžu vadītāja vietnieku mēneša darba algas likmi attiecināt pret Noteikumu 3.tabulā noteikto izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmi atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz mācību gada sākumu; iegūto koeficientu reizināt ar Noteikumu 3.tabulā noteikto izglītības iestāžu vadītāja noteikto darba algas likmi atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz mācību gada sākumu. Dome arī nolēma palielināt Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi izglītības iestādēm apstiprinātā finansējuma ietvaros. Šis lēmums piemērojams no 2010.gada 1.septembra.

Veica grozījumus pagastu pārvalžu nolikumos
Dome nolēma izdarīt grozījumus pagastu pārvalžu nolikumos, kā struktūrvienības iekļaujot tajos feldšeru - vecmāšu punktus, feldšerpunktus un ambulances, kā arī komunālās saimniecības tajos pagastos, kur tās ir.

Piešķīra finansējumu
Dome nolēma izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls3667,00 apmērā vienotās finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammas ieviešanai un iegādei un skeneru iegādei; Ls3630,00 Alūksnes pilsētas Tautas nama skatuves un zāles elektroapgaismojuma remontam.
Dome nolēma izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu Ls508,70 zibens radīto bojājumu novēršanai Alūksnes vidusskolā; Ls1056,98 dūmvadu kanālu sakārtošanai ēkai Dārza ielā 8A, Alūksnē un avārijas apgaismojuma ierīkošanai Dārza ielā 8A un Tirgotāju ielā 3, Alūksnē.

Apstiprināja grozījumus pašvaldības budžetā
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.44/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2010.gadam”.

Apstiprināja viena skolēna izmaksas izglītības iestādēs
Dome apstiprināja viena skolēna izmaksas Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: Alūksnes pilsētas sākumskolā Ls15,73 mēnesī; Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Ls32,67; Alūksnes vidusskolā Ls33,52; Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā Ls14,22; Strautiņu pamatskolā Ls32,77; Ilzenes pamatskolā Ls19,46; Bejas pamatskolā Ls34,20; Jaunannas pamatskolā Ls24,55; Jaunlaicenes pamatskolā Ls33,92; Malienas pamatskolā Ls32,67; Mālupes pamatskolā Ls48,25; Mārkalnes pamatskolā Ls43,70; Pededzes pamatskolā Ls43,07; Ziemeru pamatskolā Ls42,29; Liepnas vidusskolā Ls46,79; kā arī apstiprināja viena audzēkņa izmaksas Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Ls99,77 mēnesī; Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” Ls73,91 mēnesī; Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” Ls94,01 mēnesī; Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” Ls104,50 mēnesī; Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte” Ls90,05 mēnesī.

Apstiprināja finansējumu SIA „Ievedne” projektam
Dome apstiprināja pašvaldības SIA ,,Ievedne” Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 3.4.1.1. projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā” iesniegumu, tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu - projekta kopējās izmaksas Ls339 388,06 apmērā, tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls280 486,00 un neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) - Ls58 902,06. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 2011.gadā dome nolēma ņemt kredītu līdz Ls42072,90 apjomam, kas sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām, minēto līdzfinansējuma daļu ieguldot SIA ,,Ievedne” pamatkapitālā. Projekta īstenošanas gaitā neattiecināmo izmaksu (PVN maksājuma) nodrošināšanai 2011.gadā ieguldīt SIA ,,Ievedne” pamatkapitālā Ls10 000.

Piešķīra līdzfinansējumu biedrības „Iespēja” projektam
Dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu Ls 1000 apmērā biedrībai „Iespēja” projekta „Skeitparka iekārtošana Liepnā” realizācijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātes 1.1.rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām”, līdzfinansējumu paredzot no Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada budžeta. Dome uzdeva Alūksnes novada domes priekšsēdētājam A.Fominam slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Iespēja”.

Veica grozījumus lēmumā
Dome izdarīja grozījumu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumā Nr.43 „Par Alūksnes novada Pededzes pagasta pārvaldes piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu „Čistigi – Zagorje”, „Čistigi – Skaliņš” un „Kūdupe – Kapsēta” rekonstrukcija”, izsakot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: „3. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 14541,63 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens lats un 63 santīmi) apmērā, ko sastāda 10 % no projekta attiecināmajām izmaksām, tas ir, Ls 4690,85 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit lati un 85 santīmi) un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) Ls 9850,78 (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati un 78 santīmi) apmērā, šīs izmaksas paredzot no Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada budžeta.”

Groza lēmumu par sporta būvju pakalpojumiem
Dome izdarīja grozījumus Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.290 „Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada sporta zāļu, laukumu u.c. sporta būvju sniegtajiem pakalpojumiem” lēmuma pielikuma 1.punktu „Sporta zāles” ar 2010.gada 1.novembri izsakot šādā redakcijā:

Pakalpojuma veids

Laika vienība

Cena (LVL)

Alūksnes sākumskolas sporta zāle

stunda

LVL 4.00

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zāle

stunda

LVL 7.50

Alūksnes vidusskolas sporta zāle

stunda

LVL 3.00

Annas pagasta sporta halle zāle

stunda

LVL 4.00

Annas pagasta sporta halles naktsmītnes

diennakts

LVL 3.00

Mālupes pagasta sporta angārs

stunda

LVL 3.00

Jaunlaicenes pagasta sporta zāle

stunda

LVL 3.00

Ziemeru pamatskolas sporta zāle

stunda

LVL 4.00

Zeltiņu pamatskolas sporta zāle

stunda

LVL 2.00

Iznomās telpas biedrībai „Sporta klubs „Zeltiņi””
Dome nolēma ar mērķi sporta infrastruktūras attīstībai Alūksnes novada Zeltiņu pagastā, treniņu un ikdienas sporta nodarbību nodrošināšanai biedrībai „Sporta klubs „Zeltiņi”” uz 7 gadiem iznomāt šādas telpas Zeltiņu pamatskolā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā: sporta zāli, 60,64m² platībā; sporta zāles palīgtelpu, 25,98m² platībā. Biedrībai „Sporta klubs „Zeltiņi”” savas darbības nodrošināšanai iznomātajās telpās, ir tiesības izmantot tam nepieciešamās koplietošanas telpas. Nomas maksa un tās atlaides nosakāmas Alūksnes novada pašvaldības 15.10.2009. lēmumā Nr. 290 „Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada sporta zāļu, laukumu u.c. sporta būvju sniegtajiem pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā un apmērā. Biedrībai „Sporta klubs „Zeltiņi”” jānodrošina iznomāto telpu elektroenerģijas izmantošanas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī atkritumu izvešanas apmaksa.

Apstiprināja zemes ierīcības projektus
Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Gāršasgals”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nolēma no zemes vienības atdalāmam zemesgabalam 0,8 ha platībā un ēkām uz tā saglabāt adresi „Gāršasgals”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, piešķirt atlikušajam zemesgabalam 27,9 ha platībā jaunu nosaukumu „Gāršasgals 1”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads un noteikt atdalāmam zemesgabalam „Gāršasgals”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Karvas dzirnavas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, piešķīra atdalāmam zemesgabalam 9,8 ha platībā nosaukumu - „Karvas hidroelektrostacija” Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, atlikušajām zemes vienībām 3,5 ha un 1,4 ha platībā saglabāja nosaukumu „Karvas dzirnavas” un noteica atdalāmam zemesgabalam „Karvas hidroelektrostacija” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atbalstīja jaunas amata vietas izveidi
Dome atbalstīja amata vietas – ēku uzraugs izveidošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, noteica atlīdzību ēku uzraugam Ls 266 un piešķīra papildus līdzekļus 2010.gada budžetā darba algām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai Ls990 apmērā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv