Būvvalde aicina uzņēmējus būt vērīgākiem


03.11.2014.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmumiem, kuri kādās esošās ēkās un telpās nolēmuši ierīkot jaunas institūcijas ar citu funkciju, jāievēro valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtība un procedūras, pretējā gadījumā nākas saskarties ar pašu rīcības radītām problēmām.

Alūksnes novada Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis norāda, ka šādai pārgalvīgai rīcībai, iedibinot jaunas funkcijas kādā ēkā vai telpā bez normatīvo aktu prasību ievērošanas, var būt juridiskas sekas un pat aizliegums īstenot iecerēto.

- Bieži nākas saskarties ar uzņēmēju izbrīnu par to, ka Būvvalde ir fiksējusi nelikumīgas darbības gadījumos, ja, piemēram, esošas noliktavu vai administratīvas ēkas vai telpas tiek izmantotas izklaides vai ēdināšanas vajadzībām. Atrunu pamatā ir apgalvojums, ka telpas nav pārbūvētas vai plānojums nav izmainīts. Taču ikvienam ir jāatceras, ka normatīvajos aktos, kas regulē būvniecības jomu Latvijā, ir noteikti konkrēti ēku, būvju un telpu lietošanas mērķi, ēkas tiek klasificētas, - uzsver A.Račinskis.

Piemēram, ēkas tiek iedalītas grupās un apakšgrupās, kur galvenās grupas ir dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas, un katra no šīm grupām atsevišķi klasificējas daudzās apakšgrupās, piemēram, nedzīvojamās ēkas ir viesnīcas, biroju, tirdzniecības, staciju, garāžu, rūpnieciskās ražošanas, pašizklaides, izglītības, sporta un ārstniecības un citas. Savukārt to, kāda funkcija var būt ēkai, kas atrodas noteiktā vietā, nosaka gan pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas izmantošanu un apbūvi, gan daudzi būvnormatīvi un noteikumi.

- Aicinu uzņēmējus pievērst uzmanību tam, ka esošu ēku funkcijas maiņa, pat neveicot iekštelpu plānojuma izmaiņas, ir veicama, stingri ievērojot būvniecības likumā noteikto kārtību. Šāda darbība bez nokārtotas būvniecības ieceres dokumentācijas ir kvalificējama kā patvaļīga būvniecība, ēkas vai telpu ekspluatācija, - uzsver A. Račinskis un aicina uzņēmējus pirms līdzekļu ieguldīšanas kādā iecerē, vispirms konsultēties ar Būvvaldi, jo iespējams, ka jūsu izvēlētajā vietā iecerētās funkcijas nemaz nav iespējams īstenot.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv