Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai


01.10.2014.

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība-meža zemes īpašnieks vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.
Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 31.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015.gada 15.augustam.
Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā 
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv