Varēs iesniegt projektus daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai


<<< Atpakaļ

Varēs iesniegt projektus daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai02.02.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, lai varētu labiekārtot dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošus zemesgabalus, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei un apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kura atbilst vairākiem nosacījumiem, tostarp – mājā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, tās kopējā platība ir lielāka par 300 m² un nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības, mājas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai noslēgts līgums par pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai arī dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs. Tāpat, ja vien mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmuma pieņemšanas kārtība, ir vajadzīgs vairāk nekā 50% dzīvokļu īpašnieku lēmums par zemesgabala labiekārtošanu un dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma nodrošināšanu šim mērķim.

Pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā viena projekta pieteikuma ietvaros, ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, un nepārsniedzot 5000 EUR.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, projekta pieteikuma iesniedzējam pašvaldībā jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un arī citi papildus nepieciešamie dokumenti. Svarīgākais iesniedzamais dokuments ir labiekārtošanas projekts, kas ir saskaņojams būvvaldē, kā arī atkarībā no katra individuālā gadījumā tas var būt jāsaskaņo arī pie inženierkomunikāciju turētājiem. Tā kā šis process var aizņemt zināmu laiku, projekta pieteikumam nepieciešamo dokumentu sagatavošana jāuzsāk savlaicīgi.

Veidlapa un informācija par citiem iesniedzamajiem dokumentiem ir pieejama pie pašvaldības saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļas “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”.

Aicinām iepazīties ar minētajiem saistošajiem noteikumiem un jautājumu gadījumā konsultēties ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli, zvanot pa tālruni 64381492 vai rakstot uz e-pastu: ingus.berkulis@aluksne.lv.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv