Līdz 1. februārim var pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus


<<< Atpakaļ

Līdz 1. februārim var pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus13.01.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. janvāra ir spēkā Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, kas nosaka, kādām nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldība var piešķirt nodokļa atlaidi.

Saistošie noteikumi nosaka, ka atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas pašvaldība piešķir šādām personām:

  • cilvēkiem, kam piešķirts maznodrošinātas personas statuss (70% apmērā),
  • vientuļiem pensionāriem un vientuļām nestrādājošām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti (50%),
  • nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti (50%),
  • personām, kam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa (50%),
  • personām, kam taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju (50%),
  • personām, kam pieder zemes īpašums un kas ir noslēgušas līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām vajadzībām (50%),
  • personām, kam pieder ēkas vai būves, un kuras veikušas pilnu ēkas vai būves jumta un/vai fasādes restaurācijas vai atjaunošanas, vai pārbūves darbus (90%).

Personām, kas noslēgušas līgumu ar pašvaldību par īpašuma vai tā daļas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām vajadzībām, atvieglojumu par attiecīgo īpašumu piešķir tad, ja tas tiek izmantots publiskām sporta nodarbībām, pasākumiem, sacensībām, rekreācijai, pašvaldības funkciju un uzdevumu nodrošināšanai. Personām, kas veikušas ēku vai būvju jumtu vai fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi, atvieglojumus piešķir par to  ēku vai būvi, kurā šis ieguldījums veikts.
Pārējām personām atvieglojumus piešķir par dzīvojamām mājām, to daļām un dzīvošanai paredzētām telpu grupām nedzīvojamās ēkās un tām piekritīgo zemi. Jāņem gan vērā, ka atvieglojumu varēs piešķirt, ja nekustamais īpašums būs vienīgais šīs personas īpašumā vai valdījumā esošais īpašums novada teritorijā. Tāpat jāatceras, ka atvieglojums pienāksies, ja taksācijas gada 1. janvārī personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi attiecīgā īpašuma objektā.
Gadījumos, ja persona var pretendēt uz atvieglojumiem pēc vairākiem minētajiem kritērijiem, atvieglojumus piešķirs atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
Personām, kurām ir tiesības uz šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 1. februārim Alūksnes novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē jāiesniedz pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu. Personām, kas uz atvieglojumiem var pretendēt sakarā ar piešķirto maznodrošinātā statusu, tos piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta datiem.
Aicinām pilnībā ar saistošajiem noteikumiem par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”. Noteikumi publicēti arī pašvaldības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” 5. oktobra numurā.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv