Biedrības var pieteikt sabiedriski nozīmīgus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai


<<< Atpakaļ

Biedrības var pieteikt sabiedriski nozīmīgus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai18.01.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, līdz 25. februārim biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var iesniegt savus sabiedriski nozīmīgos projektus Alūksnes novada pašvaldībā tās līdzfinansējuma saņemšanai.

2012. gadā izdotie saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Alūksnes novadā paredzēts šādās jomās: izglītībā, kultūrā un mākslā, sportā, sociālajā jomā un veselībā, vidē.

Projektu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt organizācija, kas reģistrēta Biedrību un nodibin ājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā un kuras projektu paredzēts realizēt Alūksnes novadā.

Pašvaldības līdzfinansējums vienam pretendentam ir līdz 50% no projekta kopējās tāmes, vienā budžeta gadā kopā nepārsniedzot 600 eiro. Gadījumā, ja biedrība projekta īstenošanai piesaista līdzfinansējumu no Eiropas Savienības vai citiem fondiem, tad šādu projektu pašvaldība līdzfinansē ne vairāk kā 10% apmērā no projekta kopējās tāmes, vienā budžeta gadā nepārsniedzot 1000 eiro. Jāpiebilst vēl, ka projektu pieteikumus, kam plānota finanšu piesaiste no ES vai citiem finanšu avotiem, var iesniegt bez laika ierobežojuma un pašvaldība tos izskata viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir tad, ja projekts neatbilst saistošajos noteikumos paredzētajam mērķim, pretendentu uzturēšanas izmaksu segšanai, nekustamā īpašuma iegādei, būvdarbiem un remontiem privātīpašumā, izņemot vides sakārtošanu objektiem, kuru īpašnieki nodrošina to publisku pieejamību, tāpat arī pabalstiem, dāvanām, balvām, ziediem vai citiem maksājumiem privātpersonām, aktivitātēm, kuru mērķis vai rezultāts ir gūt peļņu, politiskiem vai militāriem pasākumiem, mītiņiem, gājieniem, protesta akcijām, saviesīgiem pasākumiem, jau notikušu  projektu vai pasākumu apmaksai, projektam, kurš jau atbalstīts citā pašvaldības izsludinātā konkursā, kurā nav paredzēts pašu ieguldījums vai cits piesaistīts finansējums, kā arī projektam, kura mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu.

Tāpat projektu neatbalsta gadījumā, ja finansējuma pieprasītājs nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā pašvaldības finansējuma izlietojumu, nav sasniedzis projekta mērķi vai nav ievērojis finanšu saņemšanas līgumu, sniedzis nepatiesas ziņas līdzfinansējuma saņemšanai, ir nodokļu vai citu maksājumu parādnieks pret valsti vai pašvaldību.

Lai iesniegtu pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un tāme, kas atrodamas Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā pie minētajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī Ministru kabineta  2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 313 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikuma “Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu” veidlapas”.

Ar saistošajiem noteikumiem “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” var iepazīties www.aluksne.lv sadaļas “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv