<<< Atpakaļ

Var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai bērnu un jauniešu vasaras nometnēm17.03.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 29. martam Alūksnes novada pašvaldībā var iesniegt pieteikumus Izglītības pārvaldes rīkotajam bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu nometņu organizēšanai.

Lai iegūtu pašvaldības līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, projektu pieteikumu konkursam var iesniegt gan novada izglītības iestādes un pašvaldības institūcijas, gan sabiedriskas organizācijas, juridiskas un fiziskas personas.

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde konkursu organizē, lai bērnu un jauniešu vidū veicinātu lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras mēnešos, veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā.

Kopējais līdzfinansējums no Alūksnes novada pašvaldības budžeta nometņu organizēšanai paredzēts 9000 EUR apmērā. Pašvaldība piešķir finansējumu līdz 70% no nometnes kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR vienai nometnei.

Piedaloties konkursā, jāņem vērā, ka nometnes vadītājam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – personai jābūt apguvušai Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmušai Valsts izglītības satura centra apliecību.

Nometņu mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 6 līdz 18 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes novadā. Nometņu norises laiks plānojams no 5. jūnija līdz 25. augustam, paredzot vismaz 20 dalībniekus nometnē.

Šajā projektu konkursā finansiāli netiek atbalstītas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības patstāvīgi darbojošos sekciju, klubu, pulciņu u.tml. iesniegtie nometņu projekti to dalībnieku darbības turpināšanai, profesionalitātes nostiprināšanai.

Konkursam iesniegtos pieteikumus izskatīs Izglītības pārvaldes vadītāja apstiprināta komisija, vērtējot tos pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, vai plānotās aktivitātes nodrošina nometnes dalībniekiem jaunu prasmju un iemaņu apguvi, paplašina viņu redzesloku un pieredzi, popularizē un veicina veselīgu dzīvesveidu, patriotisko audzināšanu, kā arī analizēs projektu pieteikumu atbilstību citiem nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.
Pieteikumi iesniedzami Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Dārza ielā 11, 210. kabinetā, Alūksnē līdz 2017. gada 29. martam pulksten 17.00.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu www.aluksne.lv sadaļā “Konkursi”, kur pieejama arī pieteikuma un atskaišu veidlapas.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv