<<< Atpakaļ

Paziņojums
Sabiedrības līdzdalība Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē23.03.2017.


 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumu Nr. 72 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta novada attīstības programmas izstrāde. Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes mērķis ir plānot rīcību kopumu mērķtiecīgai novada attīstībai ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei turpmākajos 5 gados.

 Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir 23.03.2017.–30.04.2018. Par dokumenta izstrādi atbildīgā persona ir Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs. Programmas izstrādi organizē Alūksnes novada domes apstiprināta vadības grupa.

 Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, izvērtējot un ņemot vērā nacionālā līmeņa, Vidzemes plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, pamatojoties uz pašvaldības esošās situācijas analīzi. Ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai tiks definēti vidēja termiņa mērķi, veidoti rīcības un investīciju plāni, noteikta attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība.

 Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Alūksnes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:
1. Ekonomiskās attīstības darba grupa;
2. Izglītības jautājumu darba grupa;
3. Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa;
4. Kultūras un sporta darba grupa;
5. Jaunatnes jautājumu darba grupa;
6. Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības jautājumu darba grupa,
7. Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa.

 Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 15.06.2017., norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv vai rakstiski, adresējot to Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

 Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt arī rakstiskus priekšlikumus jaunajai novada attīstības programmai - elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: dome@aluksne.lv vai rakstiski, adresējot to Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, līdz 30.08.2017.

 Papildus augšminētajam, attīstības programmas izstrādes ietvaros līdzdalība būs iespējama, aizpildot iedzīvotāju aptaujas anketas un piedaloties dokumenta publiskajā apspriešanā. Par šīm iespējām informēsim atsevišķi. Saskaņā ar attīstības programmas darba uzdevumu, iedzīvotāju anketēšana notiks šī gada jūnijā - augustā, dokumenta publiskās apspriešanas, t.sk. apspriešanas sanāksmes, plānotie termiņi 2018. gada februāris – marts.

  Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām būs atrodama pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība”.
Aicinām iesaistīties Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē!

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv