<<< Atpakaļ
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”Dēliņkalnā būvē skatu torni

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Dēliņkalnā norit skatu torņa izbūve.

Šobrīd objektā veikta triangulācijas torņa demontāža, atmežošana, kā arī ierīkota būvbedre un izbūvēts pagaidu ceļš.

Dēliņkalna skatu tornis būs 27 metrus augsts, un tā virsotnē atradīsies skatu platforma, kas būs aprīkota ar binokli. Šis tornis būs identisks Veclaicenes pagasta Kornetu Dzērves kalnā izbūvētajam. Pie Dēliņkalna skatu torņa plānots uzstādīt arī apmeklētāju uzskaites ierīci.

Skatu torņa celtniecība norit saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic uzņēmumi SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”.  Būvdarbu izmaksas sastāda 258 287,52 bez PVN.

FOTO: Ainars GaidisNoslēdz līgumu par dabas māju ekspozīciju izveidi Veclaicenē

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnes novada pašvaldība, turpinot īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu, noslēgusi līgumu par dabas izziņas ekspozīciju koncepcijas izstrādi un ekspozīciju izveidi projekta teritorijā plānotajās dabas mājās.

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros pašvaldība iepirkuma procedūras rezultātā noslēgusi līgumu ar SIA “H2E” par ainavu apvidus teritorijā plānoto atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu – dabas māju vizuālā noformējuma ekspozīcijas koncepcijas un tehnisko risinājumu izstrādi, kā arī šīs ekspozīcijas realizāciju. Līgumcena ir 33 057,85 EUR bez PVN.

Saskaņā ar Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu projekta laikā šajā teritorijā plānots izveidot piecus atpūtas un dabas izziņas pieturas punktus – dabas mājas. Tās atradīsies Alūksnes novadā pie Raipala, Vaidavas, Ilgāja un Palpiera ezeriem, un pie Eniķu ezera Apes novadā. Katrā dabas mājā ekspozīcija būs veltīta kādai citai ar Natura 2000 teritoriju un tajā esošajām vērtībām saistītai tematikai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū, mazinot antropogēno slodzi (tiešu vai netiešu cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbību uz dabu vai tās atsevišķiem elementiem, biotopiem un sugām).

Projektā bez jau minētajām dabas mājām plānots uzbūvēt skatu torni Dēliņkalnā, labiekārtot treileru vajadzībām stāvlaukumu, uzlabot atsevišķus ceļu posmus, izveidot pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktus, izveidot veselības maršrutu, kā arī izvietot informatīvās zīmes un stendus aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā.

Projekta sadarbības partneris ir Apes pilsētas dome.


 

Veclaicenē top treileru laukums

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 
Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" ietvaros Veclaicenes pagastā uzsākta treileru laukuma izbūve.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu Kornetu centrā blakus esošajam stāvlaukumam tiks labiekārtots laukums, kurš paredzēts treileru autotransportam, nodrošinot iespēju pieslēgties pie elektrības vienlaicīgi četriem treileriem. Labiekārtojot treileru laukumu ārpus īpaši aizsargājamo biotopu atradnēm, tiek novērsts gan apdraudējums, ka treileru autotransportu novieto tam neparedzētās vietās, gan iespējamais dabas piesārņojums, paredzot stāvlaukumā kanalizācijas tvertnes iztukšošanas vietu.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic uzņēmums SIA "Ceļinieks 2010". Šobrīd tur veikti laukuma un tīklu nospraušanas darbi, un uzsākta ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve. Laukuma būvniecības izmaksas ir 46 409 eiro bez PVN.

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, no kuriem 500 000 ir ERAF finansējums, 26 470 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 61 764 eiro ir pašvaldības finansējums.

Projekta sadarbības partneris Apes novada dome.


 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.

Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Galvenās projekta darbības:
1. Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām:
1.1. Skatu torņa būvniecība;
1.2. Atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izveide;
1.3. Stāvlaukumu labiekārtošana;
1.4. Maršrutu uzlabošana.
2. Apmeklētāju informēšanas un uzskaites nodrošināšana:
2.1. Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana;
2.2. Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana;
2.3. Mobilās aplikācijas izstrāde.
3. Veselības maršruta izveide.
4. Būvuzraudzība.
5. Autoruzraudzība.
6. Publicitāte.

Projektā plānotie rezultāti:
- uzbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā;
- izveidoti 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas);
- labiekārtoti stāvlaukumi;
- uzlaboti ceļa maršrutu posmi 7 km garumā;
- atjaunoti 3 un izveidots 1 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts;
- izvietotas informācijas zīmes, norādes, stendi un robežzīmes Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijā;
- izveidots veselības maršruts;
- izstrādāta mobilā aplikācija;
- veikta būvuzraudzība;
- veikta autoruzraudzība;
- nodrošināta publicitāte.

Projektā sasniedzamā iznākuma rādītāja plānotā vērtība - 11 933.25 ha, to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Projekta kopējās izmaksas 1 204 700,00 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 61 764,71 EUR un neattiecināmās izmaksas 616 464,70 EUR.

Plānotais projekta ilgums - 18 mēneši.

 

  


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv