<<< Atpakaļ
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”


 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.

Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Galvenās projekta darbības:
1. Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām:
1.1. Skatu torņa būvniecība;
1.2. Atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izveide;
1.3. Stāvlaukumu labiekārtošana;
1.4. Maršrutu uzlabošana.
2. Apmeklētāju informēšanas un uzskaites nodrošināšana:
2.1. Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana;
2.2. Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana;
2.3. Mobilās aplikācijas izstrāde.
3. Veselības maršruta izveide.
4. Būvuzraudzība.
5. Autoruzraudzība.
6. Publicitāte.

Projektā plānotie rezultāti:
- uzbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā;
- izveidoti 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas);
- labiekārtoti stāvlaukumi;
- uzlaboti ceļa maršrutu posmi 7 km garumā;
- atjaunoti 3 un izveidots 1 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts;
- izvietotas informācijas zīmes, norādes, stendi un robežzīmes Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijā;
- izveidots veselības maršruts;
- izstrādāta mobilā aplikācija;
- veikta būvuzraudzība;
- veikta autoruzraudzība;
- nodrošināta publicitāte.

Projektā sasniedzamā iznākuma rādītāja plānotā vērtība - 11 933.25 ha, to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Projekta kopējās izmaksas 1 204 700,00 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 61 764,71 EUR un neattiecināmās izmaksas 616 464,70 EUR.

Plānotais projekta ilgums - 18 mēneši.

 

  


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv