<<< AtpakaļAttīstot infrastruktūru plāno veicināt uzņēmējdarbību Jaunlaicenes pagastā

22.12.2016.

Alūksnes novada pašvaldība zemes īpašumā “Krautne”, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā plāno realizēt projektu “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Projekta mērķis ir Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā izveidot industriālo teritoriju ar apstrādes rūpniecībai piemērotas elektroenerģijas jaudas izmantošanas iespējām, sekmējot ražošanas attīstību un privāto investīciju apjoma palielināšanos. Projekta ietvaros plānots izbūvēt izgaismotu cietā seguma laukumu un ierīkot elektroenerģijas pievadu ar iespēju izbūvēt pieslēgumu ar vienlaicīgo maksimālo slodzi 600 kW. Projekts izstrādāts balstoties uz uzņēmēju vajadzībām uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.
Projektu plānots realizēt ar Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.


 

Jaunlaicenes pagastā tiek izbūvēta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešama infrastruktūra


14.06.2017.

  Balstoties uz uzņēmēju vajadzībām uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai, Alūksnes novada pašvaldība zemes īpašumā “Krautne”, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā izbūvē cietā seguma laukumu, kas būs piemērots gan izejmateriālu gan gatavās produkcijas novietošanai. Būvdarbus veic SIA “8CBR”. Līdz šim ir veikta laukuma pamatnes izbūve un virsmas sagatavošana bruģa ieklāšanas darbu veikšanai, kā arī izbūvēta lietus ūdens aizvadīšanas sistēma un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Laukumam tiek izbūvēts 20 kV elektroenerģijas pievads ar iespēju izbūvēt pieslēgumu. Elektroenerģijas pievada izbūves darbus organizē AS “Sadales tīkls”.
Darbi tiek veikti ERAF projekta “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 406 481,05 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 288 452,14 EUR.

 


 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv