Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

 

 

Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

 

Apraksts:
Projekta mērķis ir attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, lai nodrošinātu izglītojamiem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Galvenās projekta darbības:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā:

1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
1.1. 7-9. klašu korpusa pilna apjoma pārbūve;
1.2. Ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

 1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 2. Dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana;
 3. Sporta aprīkojuma iegāde;
 4. Internāta daļēja atjaunošana;
 5. Alūksnes novada metodiskā centra attīstība.

Alūksnes novada vidusskolā:

 1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
  7.1. Būvdarbi;
  7.2. Ergonomiska aprīkojuma iegāde un telpu aprīkošana;
 1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 2. Sporta infrastruktūras attīstība;
 3. Autoruzraudzība;
 4. Būvuzraudzība;
 5. Publicitāte.

Īstenojot projektu, Alūksnes novadā tiks pilnībā modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpuss un Alūksnes novada vidusskolas ēka un pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs tiks uzlabota 559 izglītojamiem.

Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

Projekta kopējais budžets ir 5 344 500,00 EUR, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 2 325 582,00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 864 123,26 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2 154 794,74 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas.


Turpinās darbi vidusskola un ģimnāzijas internātā

 

Projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros šobrīd turpinās darbi, lai uzlabotu Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas.

Alūksnes novada vidusskolas ēkas remonts ir noslēdzies, un tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija, lai ēku pēc veiktajiem darbiem varētu pieņemt ekspluatācijā. Skola ieguvusi atjaunotas mācību telpas, kurās līdz šim nebija veikts remonts, gaiteņus, kāpņu telpas, daļēji atjaunota sporta zāle un veikts remonts aktu zālē, atjaunota ventilācijas sistēma, uzlabota apkure, nodrošinātas ugunsdrošības prasības, izbūvējot ugunsdrošās durvis un nepieciešamās elektronisko sakaru sistēmas.

Izglītības iestādei projekta rezultātā būs ievērojami papildināts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – iegādāti jauni stacionārie datori, izveidota mobilā datorklase ar portatīvajiem datoriem un planšetēm, ir pasūtītas 11 skārienjūtīgās tāfeles, kas ļaus stundās izmantot mūsdienīgus mācību materiālus un metodes. Ir noslēgti līgumi par sporta aprīkojuma un žalūziju iegādi, paredzot aprīkojuma piegādi līdz februāra beigām. Pašvaldība nodrošinās arī skolas aktu zāles aprīkošanu ar mūsdienīgu gaismu un skaņas aparatūru, kā arī projektoru, lai skolēni varētu klausīties vieslektoru uzstāšanos un attīstīt paši savas uzstāšanās prasmes, kā arī apgūt gaismotāja un skaņotāja darba iemaņas. Decembra beigās plānota arī jaunu, ekonomisku skolēnu galdu un krēslu piegāde, kas ļaus noregulēt mācību galda un krēsla augstumu, atbilstoši skolēna augumam.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā darbi notiek ēkas otrajā korpusā – ir nomainīta elektroinstalācija, atjaunoti gaiteņi, šobrīd notiek ventilācijas iekārtu montāža, dušas telpu atjaunošana, kā arī telpas izveide personām ar kustību traucējumiem.

Pašvaldība pateicas par skolēnu un viņu vecāku sapratni, jo remontdarbu laikā abas minētās ēkas tiek ekspluatētas, kas nozīmē, ka visu laiku jāsaskaras ar zināmiem ierobežojumiem un neērtībām.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas projektēšanas darbi tuvojas noslēgumam, 2019. gada sākumā plānots izsludināt iepirkumu darbu veikšanai, lai vasaras sezonā varētu uzsākt darbus pie 7.-9. klašu korpusa pārbūves.

 


Uzsākta ģimnāzijas internāta atjaunošana

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, sākusies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas pārbūve.

Ģimnāzijas internāta ēkai veiks funkcionālus uzlabojumus, padarot to sasniedzamu ratiņkrēslu lietotājiem, pilnībā atjaunos dušas, nomainīs elektroinstalāciju telpās, kur tas vēl nav darīts, uzstādīs ventilācijas iekārtas, nodrošinot ēkā piespiedu ventilāciju, bet gaiteņos nomainīs visas durvis un veiks remontu. Darbi šobrīd rit vienā no ēkas korpusiem un būvuzņēmējs rūpēsies par to, lai būvdarbu gaita netraucētu internāta iemītniekiem. Ģimnāzijas internātā saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veic SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” izstrādātā projekta.

Projekts paredz attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūru, lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Ģimnāzijā bez internāta ēkas atjaunošanas plānota arī 7.-9. klašu korpusa pārbūve, ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana, sporta aprīkojuma iegāde, Alūksnes novada metodiskā centra attīstībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jau minētā internāta daļēja atjaunošana.

 


 

Sāks ģimnāzijas internāta atjaunošanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, jau kopš pavasara pārbūve norit Alūksnes novada vidusskolas ēkā, bet nu tie sākas arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkā.

Minētais projekts paredz attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūru, lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Projekta rezultātā Alūksnes novada vidusskolā izveidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, ieviesīs jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, uzlabos sporta infrastruktūru. Būvdarbu laikā ēkā daļēji maina durvis, grīdas pamatkārtu un segumu, veic uzlabojumus elektroapgādes, ventilācijas, siltumapgādes sistēmā, izbūvē iekšējās ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvē vājstrāvas tīklus, ūdensvada ievadu, ierīko ārējo ugunsdzēsības hidrantu, kā arī veic kosmētisko remontu telpās, kur tas nav bijis (četrās klašu telpās ar palīgtelpām, gaiteņos, sporta un aktu zālē, kāpņu telpās). Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem objektā veic pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”.

Ģimnāzijā plānota 7.-9. klašu korpusa pārbūve, ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana, sporta aprīkojuma iegāde, Alūksnes novada metodiskā centra attīstībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jau minētā internāta daļēja atjaunošana.

Ģimnāzijas internāta ēkai veiks funkcionālus uzlabojumus, padarot to sasniedzamu ratiņkrēslu lietotājiem, ēkā pilnībā atjaunos dušas telpas, nomainīs elektroinstalāciju telpās, kur tas vēl nav darīts, uzstādīs ventilācijas iekārtas, nodrošinot telpās piespiedu ventilāciju, bet gaiteņos nomainīs visas durvis un veiks remontu. Darbus internātā veiks, nododot ēku atjaunošanas darbiem pa daļām. Šobrīd notiek sagatavošanās – iekārtots būvlaukums, norobežota teritorija, plānots, ka šonedēļ uzsāks darbus. Ģimnāzijas internātā saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veiks SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” izstrādātā projekta.


Uzlabos mācību vidi Alūksnes novada vidusskolā

 

Alūksnes novada vidusskolā sākušies būvdarbi, kas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” plānoto.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem objektā veic pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”. Līguma summa ir 458430 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Plānots, ka darbi ritēs deviņus mēnešus.

Projekta rezultātā skolā izveidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, ieviesīs jaunu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu, uzlabos sporta infrastruktūru. Būvdarbu laikā ēkā daļēji mainīs durvis, grīdas pamatkārtu un segumu, pārbūvēs esošo elektroapgādes, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu, izbūvēs iekšējās ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvēs vājstrāvas tīklu, ūdensvada ievadu, ierīkos ārējo ugunsdzēsības hidrantu, kā arī veiks kosmētisko remontu telpās, kur tas nav bijis (četrās klašu telpās ar palīgtelpām, gaiteņos, sporta un aktu zālē, kāpņu telpās).

Šobrīd būvdarbi uzsākti tikai sporta zālē un vienā mācību telpā 2. stāvā, ņemot vērā to, ka skolā vēl turpinās mācību process. Telpās veiktas nepieciešamās demontāžas un tās tiek gatavotas atjaunošanai. Pēc mācību gada beigām būvniecība turpināsies pārējā skolas daļā, kur tā plānota.

Pirmajā projekta būvsapulcē būvuzraugs Āre Pilds īpaši uzsvēra visus nosacījumus, kas jāievēro darbu veikšanas laikā mācību periodā, kā arī aicināja būvnieku tos darbus, kas varētu vairāk traucēt mācību darbam, veikt pēcpusdienās. Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa savukārt norādīja, ka gan skolēni, gan viņu vecāki ir informēti par mācību laikā skolas ēkā veicamajiem darbiem.

Īstenojot iepriekš minēto projektu, Alūksnes novada pašvaldība modernizēs arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēku, kam šobrīd vēl top būvprojekts. Mācību korpusā atjaunos visas mācību telpas, gaiteņus, sanitāros mezglus, kāpņu telpas, palīgtelpas, arī inženiertīklus, pārplānos atsevišķas telpas un veiks to pārbūvi, kā arī ēkai nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Tur plānots veikt funkcionālus uzlabojumus vides pieejamības nodrošināšanai un atsevišķu koplietošanas telpu atjaunošanu, kā arī inženierkomunikāciju (ventilācija un iekšējais elektrotīkls) atjaunošanu internāta ēkā.