“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”


“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”

 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Projekta galvenās darbības: vēsturiskā apjomā atjaunots Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis. Atjaunotā torņa trīs stāvos ierīkota inovatīva ekspozīcija par pils vēsturi un sadzīvi cietoksnī. Restaurēts Paviljons – rotonda Tempļa kalna pilskalnā, ierīkots objekta un izbūvēto arhitektūras formu dekoratīvais apgaismojums. Alūksnes muižas parkā restaurēts Mauzolejs, uzstādīta interaktīva projekcija, sniedzot vēstījumu par vietas vēsturi un personībām. Projekta ietvaros veikta Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūve, pieguļošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana. Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī izveidota multimediāla, apmeklētājus iesaistoša, ekspozīcija par Alūksnes – Gulbenes šaursliežu dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi. Projektā atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts, nodrošinot pilnvērtīgu pils telpu izmantošanu. Cesvaines pilī ierīkota ekspozīcija par pils atdzimšanu, un laikmetīgās mākslas izstāde “Šķiedru māksla”. Veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija, izveidota ekspozīcija par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu, atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts. Baznīcas tornī ierīkots skatu laukums un izveidota ekspozīcija.

Projektā plānotie rezultāti:
– pārbūvēts Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis;
– restaurēts Paviljons – rotonda;
– restaurēts Mauzolejs;
– pārbūvēts Alūksnes stacijas šķūnis;
– atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts;
– veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija;
– atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts;
– izveidota ekspozīcija Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornī;
– ierīkota interaktīva skaņas, video un gaismas projekcija Alūksnes muižas parkā;
– izveidota ekspozīcija Alūksnes stacijas šķūnī;
– ierīkota ekspozīcija Cesvaines pilī;
– izveidota laikmetīgās mākslas izstāde “Šķiedru māksla” Cesvaines pilī;
– izveidota Stāmerienas pils pastāvīgā ekspozīcija;
– izveidota ekspozīcija Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas tornī;
– veikta būvuzraudzība;
– veikta autoruzraudzība;
– nodrošināta projekta publicitāte.
Sadarbības projekta ieviešanas rezultātā atjaunoti 7 dabas un kultūras mantojuma objekti, atjaunotajos kultūras un dabas mantojuma objektos jaunradīti 7 pakalpojumi, objektu apmeklējuma skaita pieaugums 2023. gadā 42 000.
Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai vēsturiskajos parkos izbūvēta jauna infrastruktūra – divas laivu piestātnes Alūksnes ezerā.
Projekta kopējās izmaksas 4 231 668,41 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 878 000,00 eiro, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 488,98 eiro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 eiro, privātās attiecināmās izmaksas 24 855,88 eiro. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 eiro.

Projekta ieviešanas beigu datums: 04.04.2020


Alūksnē atjauno un attīsta valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus

 

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī rūpētos par tā ilgtspējīgu izmantošanu, pieejamību un tūristu piesaisti, projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros Alūksnes muižas parkā norisinās Mauzoleja restaurācija, savukārt Alūksnes Pilssalā uzsākta Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošana.

Saskaņā ar projektu Fītinghofu dzimtas Mauzolejam veiks jumta konstrukciju un seguma autentisku atjaunošanu. Objektā restaurēs dzegas koka konstrukciju un krāsojumu, kā arī ēkas fasādi un iekštelpu. Labiekārtota tiks arī objektam piegulošā teritorija, kurā atjaunos celiņu segumu un izgaismos pievadceļu.

Mauzolejā ierīkos arī interaktīvu instalāciju, kas apmeklētājiem ļaus ceļot laikā. Audiovizuālais ceļojums vēstīs par vietas vēsturi, personībām un notikumiem. Izmantojot inovatīvus risinājumus, plānots palielināt apmeklētāju piesaisti un interesi par dabas un kultūrvēstures mantojumu.

Būvniecības darbus objektā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un SIA ”ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” izstrādāto projektu veic uzņēmums SIA “Būvfirma INBUV”. Būvuzraudzību objektā veic AS „Būvuzņēmums Restaurators”.

Nozīmīgi pārbūves darbi plānoti Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornim, kas vienīgais no pils astoņiem torņiem līdz mūsdienām saglabājies būtiskā vēsturiskā apjomā. Projekta ietvaros torni pārbūvēs, konservējot torņa esošās oriģinālās akmens mūra ārsienas. Torņa zudusī daļa līdz plānotajam dzegas augstumam tiks papildināta ar koka karkasu, ko no ārpuses apšūs ar vertikāliem dēļiem. Tornim izbūvēs konusveida jumtu, kura segumā izmantos sarkanus klostera tipa kārniņus. Torņa rekonstrukcija ne vien ļaus pasargāt mūrus no tālākas erozijas, bet arī radīs vertikālu akcentu ainavā, kas palīdzēs veidot telpisko izpratni par Livonijas ordeņa pili.

Plānots, ka atjaunotajam Dienvidu tornim būs trīs stāvi. Katrā no stāviem paredzēts ierīkot mūsdienīgu ekspozīciju, kura apmeklētājiem ļaus iepazīt pils vēsturi un sadzīvi, kā arī dzīvi pierobežā.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Dienvidu torņa pārbūves darbus pēc SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādātā projekta veiks pilnsabiedrība “RERE Meistari 1”. Būvuzraudzību objektā veiks uzņēmums SIA “Būvuzņēmums Restaurators”.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.


 

Restaurētais Paviljons – Rotonda saņem Latvijas Būvniecības gada balvu

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists 

(no kreisās) restaurators Juris Pavlovs, Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, būvuzraugs Dāvis Priede. (Autors: Druvis Mucenieks)

7. martā svinīgā apbalvošanas ceremonijā VEF Kultūras pilī Latvijas Būvniecības gada balvu par 2. vietu nominācijā “Restaurācija” saņēma Paviljons – Rotonda Tempļakalna parkā, Alūksnē.

Restaurācijas projektu izstrādāja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, kas savā ilgajā pastāvēšanas laikā apliecinājusi sevi kā vēsturisku ēku izpētes un projektēšanas birojs. Savukārt restaurāciju veica SIA “BŪVFIRMA INBUV” restaurācijas darbu vadītājs, monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurators Juris Pavlovs, kas specializējies vēsturisko būvju konservācijā un restaurācijā, dabīgo un mākslīgo akmens materiālu restaurācijā.

Rotondai veikta ne tikai restaurācija, bet arī tās apkārtējas teritorijas labiekārtošana un objekta izgaismošana. Darbi šajā objektā bija liels izaicinājums projektētājam un Alūksnes novada pašvaldībai, jo rotonda ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tā atrodas stāvā kalnā, kura augstums virs tuvumā esošā Alūksnes ezera līmeņa ir ap 30 m. Līdz ar to darbu veikšanai bija jāizvēlas labākais risinājums, lai maksimāli saglabātu pieminekli un saudzētu apkārtējo unikālo teritoriju. Ņemot vērā 2017. gada specifiskos laika apstākļus, objekta atrašanās vietu un citus nosacījumus, restaurācijā pielietoti autentiski tehniskie risinājumi, darbu metodes un roku darbs, kas darbu veikšanas apstākļus pietuvināja vēsturiskajai darbu veikšanas tehnikai, tādējādi iegūstot arī unikālu darba pieredzi.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas par sadarbību projekta autoram no SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” Artūram Lapiņam, būvuzņēmējam SIA “Būvfirma Inbuv” un restauratoram Jurim Pavlovam, kā arī būvuzraugam Dāvim Priedem un AS “Būvuzņēmums Restaurators”.

 


Ziemassvētku priekšvakarā Alūksnē iemirdzas Tempļakalna rotonda

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists 

Pirms Ziemassvētkiem ekspluatācijā nodots Paviljons – rotonda jeb Slavas templis, kas izgaismots priecēs pilsētas iedzīvotājus un viesus Tempļa kalna virsotnē.

Restaurējot rotondu un kvalitatīvi pilnveidojot saistīto infrastruktūru, uzlabota iecienītā kultūrvēsturiskā tūrisma objekta pieejamība. Saskaņā ar 2016. gadā izstrādāto un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apstiprināto būvprojektu restaurēta rotonda, labiekārtota apkārtējā teritorija, izbūvētas kāpnes un pievadceliņš, kā arī izbūvēts unikālā kultūrvēsturiskā pieminekļa apgaismojums.

Projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros Paviljona – rotondas restaurācijas, būvdarbu un izgaismošanas projektu izstrādāja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” (arhitekts Artūrs Lapiņš), būvdarbus objektā veica SIA “BŪVFIRMA INBUV” (restaurators Juris Pavlovs), arheoloģisko uzraudzību nodrošināja SIA “Archeo”, būvuzraudzību – AS “Būvuzņēmums Restaurators”.
1805. gadā klasicisma stilā celtais Paviljons – rotonda jeb Slavas templis ir būvēts pēc Alūksnes pils īpašnieka barona fon Fītinghofa vēlmes par godu Ziemeļu kara simtgadei. Tas atrodas Tempļa kalna pilskalnā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.Alūksnē atjauno kultūrvēsturisko mantojumu (Būs satiksmes ierobežojumi)

 

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros Alūksnes novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem no Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām, kā arī Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi savos novados atjauno kopumā septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus.

Viens no objektiem, kurā spītējot nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, aktīvi norisinās pārbūve, ir Gulbenes-Alūksnes bānīša stacijas bagāžas šķūnis. Šobrīd objektā notiek pamatu pārbūve un stiprināšana. No 16. oktobra līdz 28. oktobrim, sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas izbūvi un pieslēgšanu kopējam tīklam, būs slēgta satiksme Viestura ielas posmā no Brīvības ielas. (Shēma pielikumā).

Turpinās Paviljona-rotondas restaurācija Tempļa kalnā, kur plānots labiekārtot arī objekta apkārtni.
Pārbūvējot Alūksnes stacijas bagāžas šķūni un nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, maksimāli paredzēts izmantot atgūstamos materiālus, kā arī fasāžu un iekštelpu apdarei pielietot apšuvuma dēļus, kas ir analogi oriģinālajiem dēļiem. Ēkas pārbūves projektā tiks veikta arī pieguļošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana.

Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī plānots izveidot multimediālu ekspozīciju, kas apmeklētājus iepazīstinās ar šaursliežu dzelzceļa rašanās un darbības vēsturi.  Ekspozīcijas mērķis būs popularizēt dzelzceļa kultūru kā vietējā, tā starptautiskajā līmenī.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Projekta laikā Alūksnē atjaunos Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu Tempļa kalnā, Mauzoleju Alūksnes muižas parkā un Alūksnes stacijas bagāžas šķūni. Cesvaines novadā savukārt atjaunos Cesvaines pili, Gulbenes novadā – Stāmerienas pili, bet Smiltenes novadā – Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu.
Alūksnes stacijas šķūņa pārbūves būvprojekta autors ir SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, būvdarbus objektā veic uzņēmums SIA “RE RE MEISTARI”, būvuzraudzību veic AS „Būvuzņēmums Restaurators”, bet atbildīgais autoruzraugs ir Ināra Caunīte.

Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūves kopējās izmaksas sastāda 399 978,45 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 326 070,79 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 17 262,57 EUR, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 56 645,09 EUR.Alūksnē atjaunos nozīmīgus kultūrvēsturiskos objektus

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē šomēnes sāksies pirmie pašvaldību sadarbības projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” plānotie darbi – Paviljona – rotondas restaurācija Tempļa kalnā un drīzumā arī Gulbenes – Alūksnes bānīša Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa atjaunošana.

1805. gadā klasicisma stilā celtais Paviljons – rotonda jeb Slavas templis ir būvēts pēc Alūksnes pils īpašnieka barona fon Fītinghofa vēlmes par godu Ziemeļu kara simtgadei. Tas atrodas Tempļa kalna pilskalnā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” paredzēts veikt rotondas restaurāciju saskaņā ar 2016. gadā izstrādāto un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņoto būvprojektu, kurš ietver arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, arhitektūras mazo formu izbūvi, kāpņu, pievedceliņa izveidi un rotondas izgaismošanu. Par minēto darbu veikšanu Alūksnes novada pašvaldība iepirkuma procesa rezultātā ir noslēgusi līgumu ar SIA “BŪVFIRMA INBUV”.

Šobrīd rotondas konstruktīvai noturībai ir uzstādīti pagaidu stiprinājumi, tādēļ galvenais restaurācijas darbu uzdevums ir tās saglabāšana un nostiprināšana, veicot trūkstošo akmens daļu atjaunošanu, šuvju attīrīšanu no vecā šuvojuma un jauna šuvojuma iestrādi, grīdas līmeņošanu, granīta plākšņu pārlikšanu, metāla savilču remontēšanu. Līdztekus šiem darbiem plānots ierīkot rotondas izgaismojumu, kas no zemes pie katras kolonnas augšup virzīs vertikālu gaismas staru. Projektā paredzēts veikt arī rotondas apkārtējās teritorijas labiekārtojumu – plakumā pret Pulka telts vietu ierīkos atpūtas laukumu, pievadceliņu, uzstādīs divus granīta solus un izbūvēs granīta kāpnes ar izgaismotiem kāpņu sākuma postamentiem. Rotondas restaurācijas darbu laikā tiks nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība. Pašvaldība aicina iedzīvotājus rotondas restaurācijas darbu laikā neplānot pie šī objekta kāzas un citus ģimeņu pasākumus.

Restaurējot rotondu un kvalitatīvi pilnveidojot saistīto infrastruktūru, šis iecienītais kultūrvēsturiskais tūrisma objekts tiks saglabāts, uzlabosies tā pieejamība, un tas būs unikāls ekoloģiski tīras vides un kultūrvēstures apvienojums.

Alūksnes novada pašvaldība šonedēļ plāno noslēgt līgumu arī par Gulbenes – Alūksnes bānīša Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūvi. Šķūņa atjaunošanas darbi sāksies augustā un plānoti astoņu mēnešu garumā. Atklātā iepirkumu konkursa rezultātā tiesības būvēt šo objektu ieguva SIA “RERE MEISTARI”. Paredzēts, ka projekta laikā tiks atjaunots stacijas bagāžas šķūnis, sakārtots apkārtējais perons, uzstādīta vēsturiska stila laterna, laukumam pie šķūņa izveidots jauns segums, uz kura izveidos āra spēli – labirintu bērniem.

Atjaunotajā šķūnī plānots izveidot multimediālu ekspozīciju, kas mūsdienīgā interaktīvā veidā apmeklētājus iepazīstinās ar šaursliežu dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi, popularizēs dzelzceļa kultūru kā dzīvesveida sastāvdaļu vietējā, Latvijas un Eiropas mērogā. Ekspozīcijas koncepciju pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāja SIA “H2E DESIGN”. Būtiski, ka šķūnī būs arī tūrisma objektam nepieciešamās labierīcības. Iepirkuma procedūra par ekspozīcijas izveidi vēl nav noslēgusies.

Šobrīd uzsākta iepirkuma procedūra vēl vienam no projektā paredzētajiem darbiem – laivu piestātņu izbūvei Alūksnes ezerā pie Aleksandra paviljona Alūksnes muižas parkā, kur restaurēs arī no paviljona uz ezera krastu lejup vedošās kāpnes, un 101 pakāpiena Tempļa kalna parkā. Šos darbus plānots veikt rudenī.

Bez jau minētajiem darbiem projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” iecerēta arī Alūksnes muižas parkā esošā Fītinghofu dzimtas mauzoleja restaurācija un Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa atjaunošana un ekspozīcijas izveide tā trīs stāvos.

Minētā projekta uzsākšana gan nav notikusi tik ātri, kā bija cerēts, lai gan Alūksnes novada pašvaldība bija pilnā gatavībā to uzsākt jau ātrāk. Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve valstī notiek caur šo procesu administrējošām iestādēm un to veiktās projektu dokumentācijas pārbaudes mēdz ieilgt. Arī šoreiz pašvaldībai projektā paredzētos darbus nākas uzsākt vien vasaras otrajā pusē.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.