“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

Pārbūvēs ceļu uzņēmējdarbības vajadzībām

 

31.05.2018.
Ieva Bērza,

Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldības īstenotais ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” ir papildināts ar jaunu aktivitāti – pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” posma pārbūve 150 m garumā.

Aktivitāte projektā iekļauta, pamatojoties uz Jaunlaicenes pagasta uzņēmēju vajadzībām. Jūnijā sāksies ceļa posma pārbūve, ko veiks SIA “DSM Meistari” saskaņā ar SIA “XDRAFTS” izstrādāto būvprojektu. Pārbūves darbi saistīti galvenokārt ar asfaltbetona ceļa seguma izbūvi un tam pakārtoto ceļa pamatnes izbūvi, kā arī tiks risināta lietus ūdens aizvadīšana.

Projekta ietvaros jau ir izveidots cietā seguma laukums 4730 m2 platībā, ražošanas izejmateriālu un gatavās produkcijas novietošanai, kā arī izbūvēts arī 20 kV elektroenerģijas pieslēgums ar vienlaicīgi iespējamo maksimālo slodzi 600 kW.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

ERAF projekta “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” kopējās izmaksas ir 507 001,97 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 299 430,73 EUR.

 


Jaunlaicenē uzņēmējdarbības atbalstam izbūvē infrastruktūru

22.12.2017.
Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Lai veicinātu uzņēmējdarbības paplašināšanu, Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”.

Projekta ietvaros izveidots cietā seguma laukums 4730 m2 platībā, kurš piemērots ražošanas izejmateriālu un gatavās produkcijas novietošanai. Būvniecības darbus saskaņā ar SIA “Projekts EAE” izstrādāto būvprojektu veica SIA “8CBR”. Projektā izbūvēts arī 20 kV elektroenerģijas pieslēgums ar vienlaicīgi iespējamo maksimālo slodzi 600 kW. Pieslēguma projektēšanas darbus veica SIA “Alūksnes energoceltnieks”, bet būvdarbus – AS “Sadales tīkls”.

Nomas tiesību izsoles kārtībā izbūvētais cietā seguma laukums ar elektroenerģijas pieslēgumu uzņēmējdarbības veikšanai izsoles ceļā nodots SIA “Cewood”.

Ņemot vērā uzņēmējdarbības attīstību Jaunlaicenes pagasta industriālajā zonā, uzņēmēji ir aicinājuši pašvaldību izskatīt iespēju pārbūvēt ceļa posmu “V383-Galdusalas”. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādāta iecere papildināt projektu ar jaunu aktivitāti – ceļa posma pārbūvi, ko plānots veikt 2018. gadā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

ERAF projekta “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” kopējās izmaksas ir 406 481,05 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 288 452,14 EUR.

 


 

Jaunlaicenes pagastā tiek izbūvēta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešama infrastruktūra

14.06.2017.

Balstoties uz uzņēmēju vajadzībām uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai, Alūksnes novada pašvaldība zemes īpašumā “Krautne”, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā izbūvē cietā seguma laukumu, kas būs piemērots gan izejmateriālu gan gatavās produkcijas novietošanai. Būvdarbus veic SIA “8CBR”. Līdz šim ir veikta laukuma pamatnes izbūve un virsmas sagatavošana bruģa ieklāšanas darbu veikšanai, kā arī izbūvēta lietus ūdens aizvadīšanas sistēma un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Laukumam tiek izbūvēts 20 kV elektroenerģijas pievads ar iespēju izbūvēt pieslēgumu. Elektroenerģijas pievada izbūves darbus organizē AS “Sadales tīkls”.
Darbi tiek veikti ERAF projekta “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 406 481,05 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 288 452,14 EUR.


 

Attīstot infrastruktūru plāno veicināt uzņēmējdarbību Jaunlaicenes pagastā

22.12.2016.

Alūksnes novada pašvaldība zemes īpašumā “Krautne”, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā plāno realizēt projektu “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Projekta mērķis ir Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā izveidot industriālo teritoriju ar apstrādes rūpniecībai piemērotas elektroenerģijas jaudas izmantošanas iespējām, sekmējot ražošanas attīstību un privāto investīciju apjoma palielināšanos. Projekta ietvaros plānots izbūvēt izgaismotu cietā seguma laukumu un ierīkot elektroenerģijas pievadu ar iespēju izbūvēt pieslēgumu ar vienlaicīgo maksimālo slodzi 600 kW. Projekts izstrādāts balstoties uz uzņēmēju vajadzībām uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.
Projektu plānots realizēt ar Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.