“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

 

2017. gada novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika iesniegts projekta pieteikums “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” (Nr. 17-07-A00702-000123). Ceļa pārbūve sāksies 2018. gada pavasarī.

Lauku atbalsta dienests šī gada janvārī apstiprināja projekta pieteikuma iesniegumu ar kopējām autoceļa pārbūves izmaksām 210001,13 EUR (ar PVN), kur publiskais finansējums ir 137071,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums sastāda 72930,13 EUR.
Pārbūves ietvaros autoceļam Dzintari–Cīņas tīrīs esošos un izbūvēs un nostiprinās jaunus novadgrāvjus, noņems nomaļu apaugumu, izcirtīs krūmus un kokus, attīrīs un remontēs esošās caurtekas un izbūvēs jaunas, atjaunos un izbūvēs nobrauktuves, kā arī izbūvēs autoceļa segas konstrukciju. Kopējais pārbūvējamā ceļa garums ir 4,843 km.
Pārbūves rezultātā uzlabosies autoceļa tehniskais stāvoklis, nodrošinot drošu satiksmi un garantējot zemju īpašnieku piekļuvi īpašumiem, tā veicinot lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstību, kā arī lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību Veclaicenes pagastā.
Publisko iepirkumu procedūru rezultātā līguma slēgšanas tiesības pašvaldības autoceļa Dzintari–Cīņas pārbūvei tika piešķirtas SIA “VIANOVA”, autoceļa pārbūves būvuzraudzības līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “RS BŪVNIEKS”, autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “ PROJEKTS EAE”.