Paziņojums par Alūksnes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.-2030.
1. redakcijas publisko apspriešanu

28.06.2012.


     Atbilstoši Alūksnes novada domes 2012. gada 28. jūnija lēmumam Nr. 212 „Par Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. - 2030. 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”, sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 2012. gada 2. jūlija līdz 2012. gada 2. augustam. Ar plānošanas dokumentu var iepazīties :


      Pagastu pārvaldēs, Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, 211. kabinetā;
      pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt pašvaldībā līdz 2012. gada 2. augustam:
      Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11 vai sūtot pa pastu - Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301;
      elektroniski uz e-pasta adresi : aivita.masena@aluksne.lv

Kontaktpersona: Jānis Līcis, kontakttālrunis 64381487, Alūksnes pašvaldības administratīvajā ēkā, 211. kabinetā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv