ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 23.decembrī, plkst. 9:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0165 “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu pagastā Alūksnes novadā, atsavināšanu;
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 „Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 6. Par precizējumu izdošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2015 pielikumos Nr.2 un Nr.3.
 7. Par Zemes komisijas darbības izbeigšanu.
 8. Par Zemes lietu komisijas izveidošanu.
 9. Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.01.2012.  lēmumā Nr.17 “Par atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu”.
 11. Par Alūksnes novada domes 2011.gada 22.decembra lēmuma Nr.490 „Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem transporta pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par grozījumu izdarīšanu instrukcijā Nr.1/2011 “Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.
 13. Par noteikumu „Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” apstiprināšanu.
 14. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.
 15. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RŪPE”.
 16. Par tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “SIMONE”.
 17. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”.
 18. Par plānoto zema enerģijas patēriņa ēku projektu.
 19. Par darba attiecību  izbeigšanu ar Arvīdu RAČINSKI.
 20. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” vadītāju.
 21. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 23. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2016.gadā.
 24. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv