ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 19. septembrī, plkst. 9:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 21.04.2016. lēmumā Nr.126 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017. gadam aktualizēšanu”.
  2. Par projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta”.
  3. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskai apsekošanai.
  4. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai.
  5. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
  6. Par maksas noteikšanu laukuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā nomai.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”.
  8. Par līdzekļu pārkārtošanu grants seguma ielu sakārtošanai.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv