ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 24. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0045 “Prieduļeva”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 6. Par Liepnas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”.
 8. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāju.
 9. Par projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”.
 10. Par projektu “Gājēju tiltiņa izbūve pāri Liepnas upei pie Brūža un apstādījumu izveide pie Liepnas vidusskolas”.
 11. Par projektu “Skaistā vidē - skaista dzīve!”.
 12. Par projektu “Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”.
 13. Par projektu “Saidu kapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana”.
 14. Par projektu „Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā dvēselīti”.
 15. Par projektu “Sporta laukums Jaunannā”.
 16. Par projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā”.
 17. Par projektu “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”.
 18. Par projektu “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”.
 19. Par projektu “Veselīgs dzīvesveids - pozitīva un aktīva ikdiena”.
 20. Par projektu “Rekreācijas teritorijas izveide Dainās”.
 21. Par projektu “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana daudzdzīvokļu mājām piegulošā teritorijā, Merķeļa ielā, Alūksnē”.
 22. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai.
 23. Par līdzekļu izdalīšanu auto rallija sacensību “Alūksne 2017” organizēšanai.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes ezera makšķerēšanas licenču drukai.
 25. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr. 289 “Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”.
 27. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens - Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve” īstenošanai.
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 29. Par pilnvarojumu.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].
 2. [..].
 3. [..].

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv