ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 25.februārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvojamās mājas “Silaine”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 2. Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.
 3. Par atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Jaunanna” dabas aizsardzības plānu.
 4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.5/2014 “Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Pilssalā un Alūksnes muižas parkā”.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā Nr.119 “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”.
 6. Par iestāšanos organizācijā “Innovation Circle Network”.
 7. Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmuma Nr.387 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 8. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mālupes pagastā.
 9. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Jaunannas pagastā.
 10. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Annas pagastā.
 11. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Ilzenes pagastā.
 12. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mārkalnes pagastā.
 13. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Veclaicenes pagastā.
 14. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Malienas pagastā.
 15. Par projektu “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
 16. Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
 17. Par projektu “Pētījums par Jūras kraukļu ietekmi uz Alūksnes ezera zivju resursiem”.
 18. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
 19. Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
 20. Par Alūksnes  novada pašvaldības Pededzes pagasta maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos.
 21. Par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas apstiprināšanu.
 22. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā” un naudas balvas piešķiršanu.
 23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv