ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 22. decembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3696 005 0072, 3696 005 0217, 3696 005 0218, “Jaunģeiķi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par cirsmu Rūpniecības ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
 5. Par Pededzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr.498 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 8. Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem.
 9. Par telpu nomas maksu Malienas tautas namā.
 10. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Atte – Lejas” pārbūve” īstenošanai.
 11. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 12. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr. 182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
 15. Par lietus ūdeņu attīrīšanas izdevumu kompensāciju.
 16. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldību savstarpējo norēķinu nodrošināšanai.
 17. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2017. gadā.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 19. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” izdošanu.
 21. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra lēmuma Nr.409 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”” atzīšanu par spēkā neesošu.
 22. Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”.
 23. Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”.
 24. Par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv