ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 24. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Jaunannas pagastā Alūksnes novadā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 0112 Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0303 “Akmeņkalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 11. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 15. Par Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” precizēšanu.
 16. Par līdzfinansējumu biedrības “Veclaicenes avotiņš” projekta realizācijai.
 17. Par līdzfinansējumu biedrības “Nāc pretim” projekta realizācijai.
 18. Par līdzfinansējumu draudzes “Alūksnes Romas katoļu draudze” projekta realizācijai.
 19. Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze” projekta “Mēs -vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem” realizācijai.
 20. Par līdzfinansējumu biedrības “Mēs – skolai”  projekta realizācijai.
 21. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu ieguldījums skolas izaugsmē” realizācijai.
 22. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ziemerpils” projekta “Putnu svētki Ziemeru muižā” realizācijai.
 23. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviešu-Igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL”” projekta “Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu - šķērsu Kornetos” realizācijai.
 24. Par līdzfinansējumu biedrībai “Pededzes nākotne” projekta “Latvisko tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu” realizācijai.
 25. Par līdzfinansējumu biedrībai “Interešu centrs “Jaunanna”” projekta “Nāc un dari, jo  -TU VARI!” realizācijai.
 26. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “STILI”” projekta “Ceļojošā izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei -80”” realizācijai.
 27. Par biedrības “Balvu olūts” projektu “Foto grāmata “Vidzemē man būt!”.
 28. Par līdzfinansējumu biedrībai “Remis” projekta “Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai.
 29. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs “Lagūna”” projekta “Galda tenisa inventāra iegāde un sacensību organizēšana” realizācijai.
 30. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs Zeltiņi”  projekta  „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks”” realizācijai.
 31. Par biedrības “Ilzenes attīstībai” projektu “Dārgumu lāde Ilzenē”.
 32. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža” projekta “Koncertsezona 2016 Ērmaņu muižā” realizācijai.
 33. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada sieviešu  apvienība “Katrīna”’” projekta “Vasaras skola Kalncempjos “Radīsim ik mirkli ar sirdi”” realizācijai.
 34. Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens” projekta “Senioru kopienu sadarbības un Eiropas deju popularizēšanas pasākums “Tikšanās Marienburgā”” realizācijai.
 35. Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta “Šurp mediķi - jaunie un pieredzes bagātie!” realizācijai.
 36. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”.
 37. Par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas apstiprināšanu.
 38. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 39. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.
 40. Par Mālupes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.
 41. Par Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Mālupes kapos.
 42. Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Saidu kapos.
 43. Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Liepnas kapos.
 44. Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Sprinduļkalna kapos.
 45. Par Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Ezeriņu kapos.
 46. Par grozījumu izdarīšanu 2015.gada 23.decembra Alūksnes novada domes lēmumā Nr.393 „Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 “Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
 47. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes  novada mazpulkiem.
 48. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem grants seguma ielu sakārtošanai.
 49. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam.
 50. Par Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmuma Nr.33 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
 51. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv