ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 25. augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0286 “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 002 0065 “Truļļeva 2”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Seda 1” - 1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” - 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
 7. Par saistošo noteikumu “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas daļas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 10. Par Tempļakalna parka attīstības stratēģijas 2016.-2026.gadam.
 11. Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektiem.
 12. Par plānoto projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
 13. Par projektu “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.
 14. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
 15. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI.
 16. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu B.KOŠEVAREI.
 17. Par maksas par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem apstiprināšanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.489 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 20. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 21. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumā Nr.271 “Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai”.
 22. Par atbalstu un līdzekļu pārdali Alūksnes Bērnu un jauniešu centram jaunatnes lietu speciālista pienākumu veikšanai.
 23. Par pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku mēneša darba algu.
 24. Par noteikumu Nr. __/2016 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātpamatskolai sadales kārtība” apstiprināšanu.
 25. Par noteikumu Nr. __/2016 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai.
 27. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas pabeigšanai.
 29. Par līdzekļu piešķiršanu inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošanas būvdarbu pabeigšanai.
 30. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Strautiņu pamatskolas kanalizācijas sistēmas sakārtošanai.
 31. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 32. Par Būvvaldes vadītāju – arhitektu.
 33. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.
 34. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - jaunbūves Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
 35. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa “Franciskopole  - Kavaci” pārbūve” īstenošanai.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv