ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 26.maijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0466 "Bērzi 20", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 021 3123 Lielā Ezera 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Iebraucamais ceļš", Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Stāvlaukums", Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju anulēšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes Muižas parka attīstības darbības stratēģijas 2016. - 2025.gadam apstiprināšanu.
 10. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 11. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 12. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 11, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 13. Par projekta ideju konceptu iesniegšanu.
 14. Par pašvaldības funkciju organizēšanu.
 15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai vasaras nometnei "Mazais cinītis".
 16. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei "Raibā nedēļa".
 17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei "Pirātu dārgumi".
 18. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 19. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 20. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam "Stipro skrējiens Ilzenē 2016".
 21. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 22. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas čempionāta spiningošanā no laivas Alūksnes ezerā līdzfinansēšanai.
 23. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1941.gada represēto personu godināšanai.
 24. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Pilssalas stadiona teritorijas labiekārtojumam.
 25. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Jaunajai pilij.
 26. Par atbalsta un līdzekļu pārkārtošanu kurināmā nodrošināšanai.
 27. Par galvojuma sniegšanu ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu saistīto projektu īstenošanai.
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 "Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā".
 29. Par Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 30. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim "Dārziņos"- 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv