ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 27. oktobrī, plkst. 09:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Jaunlaicenes pamatskolas reorganizāciju.
 2. Par Mālupes pamatskolas likvidāciju.
 3. Par projektu “Sports katram un visiem kopā”.
 4. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Starptautiskā Ziemassvētku džudo turnīra rīkošanai.
 5. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai.
 6. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 8”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.
 9. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā” precizēšanu.
 10. Par projektu “Jaunu orientēšanās sporta veidu popularizēšana un ieviešana novadā”.
 11. Par projektu “Saule brida rudzu lauku...”.
 12. Par projektu “Kur ir “Jukums”, tur ir smukums!”.
 13. Par projektu “No arheoloģijas līdz etnogrāfijai”.
 14. Par projektu “Jo vairāk redzi, jo gudrāks topi”.
 15. Par projektu “Inovatīva un mūsdienīga sporta pasākumu organizācija”.
 16. Par projektu “Vēja svilpes Jaunlaicenes tautas namā”.
 17. Par grozījumu izdarīšanu 2012. gada 24. maija Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 188 “Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.
 21. Par Alūksnes novada pašvaldības prasījumu pret maksātnespējīgo SIA “Kolonna Invest”.
 22. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv