ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 28. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par cirsmas “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par cirsmas “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0183, “Dzeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3668 003 0060, “Gaismas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 6. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve”.
 7. Par projektu “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokli.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.190 “Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.
 13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”.
 14. Par plānoto projektu izglītības iestādēm.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.213 “Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 17. Par dalības maksas noteikšanu.
 18. Par dalības maksu “Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā”.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 21. Par Alūksnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” paskaidrojuma raksta precizēšanu.
 22. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
 23. Par atļauju Ingai OZOLIŅAI savienot amatus.
 24. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.
 25. Par plānoto projektu.
 26. Par Multifunkcionālas servisa ēkas izbūvi Pilssalā.
 27. Par projektu “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv