ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 29. septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:


 1. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11 “Par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu”.
 2. Par dzīvojamās mājas “Stūri 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 5. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2017.gadā” izdošanu.
 6. Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par atļauju Aivitai MĀSĒNAI savienot amatus.
 8. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Kalncempju pagastā.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2015. lēmumā Nr.217 “Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātskolā”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada 26.09.2013. lēmumā Nr.425 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
 11. Par līdzfinansējumu biedrībai “Liepna - manas mājas”.
 12. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada pensionāru apvienība”.
 13. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””.
 14. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs””.
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes un Apes novada fonds”.
 16. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”.
 17. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Invalīdu biedrība”.
 18. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Ilzenes attīstībai”.
 19. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projektu.
 20. Par Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu.
 21. Par biedrības “Ūdens motosporta klubs “Nordost”” projektu.
 22. Par biedrības “Radošo ideju centrs” projektu.
 23. Par apbalvojumu piešķiršanu.
 24. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
 25. Par līdzekļu pārkārtošanu Mārkalnes pagasta pārvaldei.
 26. Par Mārkalnes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 27. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 29. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv