ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 30.jūnijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.129 “Par ciemu statusa Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu”.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai  piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0118 “Struņķene”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 3696 007 0104 “Krastmaļi 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas”-1, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 005 0276, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par cirsmas “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 7. Par cirsmu “Kaktiņi ZR3”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 8. Par zemes vienību Pededzes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi”.
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu.
 11. Par Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģiju 2016.-2026.gadam.
 12. Par šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne stacijas “Alūksne” attīstības stratēģiju 2016.-2025.gadam.
 13. Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā.
 14. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Mālupes pagastā.
 15. Par projektu “Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole-Kavaci pārbūve”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.272 “Par piedalīšanos projektā “Proti un Dari!””.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes  23.04.2015. lēmumā Nr.149 “Par atbalstu sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei”.
 18. Par dalību URBACT III projektā.
 19. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektā.
 20. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remontam.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ugunsgrēka seku likvidēšanai.
 22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Mārkalnes pagasta feldšeru - vecmāšu punktam.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Tempļakalna ielas remontdarbiem.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Brāļu kapu labiekārtošanai.
 26. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu.
 27. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” izdošanu.
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 29. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv