ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 23. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3664 003 0062, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža īpašumā “SPRODZIŅAS” , Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._ “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 5. Par grozījumu Ilzenes bibliotēkas nolikumā.
 6. Par Bejas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
 8. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. domes lēmumā Nr.311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013. gada 28. marta lēmumā Nr.167 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un no Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonda skolēnu pārvadājumu autobusa remontam.
 13. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pašvaldības dzīvokļa remontam.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projekta priekšfinansēšanai.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 16. Par papildu līdzekļu piešķiršanu projektu aktualizācijai, izstrādei un ekspertīzei.
 17. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 18. Par Civilās aizsardzības komisijas sastāvu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv