ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 26. oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], “Kauļi 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par  dzīvojamās mājas “Zīles”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par  Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vaivari”-14, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas”-8, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma “ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 7. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un “Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”.
 8. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr.184 “Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene - Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 10. Par Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmuma Nr.328 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 11. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē iznomāšanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
 13. Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
 14. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 15. Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
 16. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.Ziņģei.
 17. Par piedalīšanos projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
 18. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas noteikumiem.
 19. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.309 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313  “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
 22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas  pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 23. Par aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai.
 24. Par aizņēmumu projekta “Aizsargājamo  ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai.
 25. Par Vienotās Pašvaldību Sistēmas resursu vadības sistēmas G-VEDIS ieviešanu.
 26. Par automašīnas iegādi.
 27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pašvaldības nekustamā īpašuma nojaukšanai.
 28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajem līdzekļiem Ziemassvētku koncepcijas īstenošanai.
 29. Par Jaunlaicenes sākumskolas apstiprinātā finansējuma mērķa maiņu.
 30. Par Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmuma Nr.329 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanau lietavu radīto zaudējumu novēršanai” atcelšanu.
 31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr.261 “Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai”.
 32. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 33. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu.
 34. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr.185 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu”.
 35. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 36. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].
 2. [..].Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv