ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 28. septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0206, “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0020, “Laipiņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.8 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 19, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 2, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 3, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 4, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Multifunkcionālās servisa ēkas daļas iznomāšanu.
 10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
 11. Par Alūksnes novada vietējo ģeodēzisko tīklu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” izdošanu.
 13. Par Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmuma Nr.122 “Par saistošo noteikumu Nr.7/2017 "Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu” atcelšanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr.20 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”.
 16. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “Sudrabs””.
 17. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”.
 18. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta realizācijai.
 19. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai.
 20. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” projekta realizācijai.
 21. Par līdzfinansējumu draudzes “ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” projekta realizācijai.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288 “Par noteikumu Nr.3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”.
 23. Par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes noteikšanu.
 24. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikumā.
 25. Par grozījumu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.
 26. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
 27. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.
 28. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
 29. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu  J.UMUREI.
 30. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu  B.KOŠEVAREI.
 31. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām.
 32. Par sociālā  dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 33. Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
 34. Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
 35. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017. gadam aktualizēšanu.
 36. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 37. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes novadā.
 38. Par Mālupes pamatskolai piešķirtā valsts budžetafinansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 39. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 40. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 41. Par līdzekļu pārkārtošanu Mālupes pagasta pārvaldei.
 42. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas.
 43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 44. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes muzejam.
 45. Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv