Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 5. decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” sagatavošanas gaitu.
  2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  3. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv