Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 9. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”.
 2. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 3. Par Liepnas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu.
 5. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāju.
 6. Par Tūrisma objekta “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” attīstības koncepciju.
 7. Par biedrības “AUTOSPORTA KLUBS “ALŪKSNE”” iesnieguma izskatīšanu par finansējumu.
 8. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas iesnieguma izskatīšanu par finansējumu telpu remontam.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].
 2. [..].
 3. [..].

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv