Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 11. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0286 “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv