Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 13. jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas”-1, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.129 “Par ciemu statusa Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu”.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi”.
5. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu.
6. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ugunsgrēka seku likvidēšanai.
7. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam.
8. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remontam.
9. Informācija. Par sporta kompleksa atrašanās vietu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv