Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 14. martā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām  Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Jaunannas pagastā Alūksnes novadā.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 0112 Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0303 “Akmeņkalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
 7. Par līdzfinansējumu biedrības “Nāc pretim” projekta realizācijai.
 8. Par līdzfinansējumu biedrības “Veclaicenes avotiņš” projekta realizācijai.
 9. Par līdzfinansējumu draudzes “ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” projekta realizācijai.
 10. Par līdzfinansējumu biedrības “Mēs – skolai” projekta realizācijai.
 11. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu.
 14. Par atzinumu dabas aizsardzības plānam.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv