Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 14. oktobrī, plkst. 9:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par telpu risinājumu Alūksnes pilsētas sākumskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas darbības nodrošināšanai.
 2. Par Ilzenes pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Jaunlaicenes pamatskolas, Malienas pamatskolas, Mālupes pamatskolas un Ziemeru pamatskolas tālāko darbību.
 3. Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 4. Par biedrības “Pierobežas raksti” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 5. Par biedrības “Attīstības horizonti” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 6. Par Strautiņu pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 7. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 8. Par Alsviķu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam (“Nāc līdz (i) dalībā!”).
 9. Par Alsviķu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam (“Saule brida rudzu lauku...”).
 10. Par Ilzenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 11. Par projektu “Sports katram un visiem kopā”.
 12. Par projektu “Vēja svilpes Jaunlaicenes tautas namā”.
 13. Par biedrības “Sporta klubs Kurbads” iesnieguma izskatīšanu.
 14. Jaunlaicenes muižas muzeja informācija par ideju jauna tūrisma objekta “Malēnieša pasaule” izveidošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv