Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 14. novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0045 “Prieduļeva”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai.
 4. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens - Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve” īstenošanai.
 5. Par projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”.  
 6. Par projektu “Gājēju tiltiņa izbūve pāri Liepnas upei pie Brūža un apstādījumu izveide pie Liepnas vidusskolas”.
 7. Par projektu “Skaistā vidē - skaista dzīve!”.
 8. Par projektu “Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”.
 9. Par projektu “Saidu kapsētas labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana”.
 10. Par projektu „ Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā dvēselīti”.
 11. Par projektu “Sporta laukums Jaunannā”.
 12. Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”.
 13. Par projekta gaitu Veclaicenes ainavu teritorijā.
 14. Par tūrisma projekta gaitu pilsētas teritorijā.
 15. Par Tūrisma objekta “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” attīstības koncepciju.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv