Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 15. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.489 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr.365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 3. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumā Nr.271 “Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai”.
 5. Par atbalstu un līdzekļu pārdali Alūksnes Bērnu un jauniešu centram jaunatnes lietu speciālista pienākumu veikšanai.
 6. Par pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku mēneša darba algu.
 7. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
 8. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI.
 9. Par projektu “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.  
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 11. Informācija par priekšlikumiem saistošo noteikumu projektam “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv