Finanšu komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 15. decembrī, plkst. 10:00
Mazā zāle

 

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3696 005 0072, 3696 005 0217, 3696 005 0218, “Jaunģeiķi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par cirsmu Rūpniecības ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 4. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 5. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Atte – Lejas” pārbūve” īstenošanai.
 6. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 7. Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr.498 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 10. Par telpu nomas maksu Malienas tautas namā.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr. 182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
 12. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
 13. Par lietus ūdeņu attīrīšanas izdevumu kompensāciju.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldību savstarpējo norēķinu nodrošināšanai.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” izdošanu.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 17. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2017. gadā.
 18. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
 20. Informācijas apkopojums par pašvaldības apstiprinātājiem projektu ideju konceptiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv