Tautsaumniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 16. maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Izglītības un sporta centra iespējamo būvvietu.
 2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0466 “Bērzi 20”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stāvlaukums”, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai nekustamā īpašuma “Iebraucamais ceļš”, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
 6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju anulēšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 10. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 11. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 12. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 11, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 13. Par projekta ideju konceptu iesniegšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv