Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 16. novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”.
 2. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens - Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve” īstenošanai.
 3. Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
 5. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
 6. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes ezera makšķerēšanas licenču drukai.
 7. Par līdzekļu izdalīšanu auto rallija sacensību “Alūksne 2017” organizēšanai.
 8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas  procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 10. Par Mālupes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta “Pašvaldības autoceļa “Mālupe-Priedukāji” (0,04-0,51 km) seguma atjaunošana” finansējuma saskaņošanu.
 11. Par projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”.
 12. Par projektu “Gājēju tiltiņa izbūve pāri Liepnas upei pie Brūža un apstādījumu izveide pie Liepnas vidusskolas”.
 13. Par projektu “Skaistā vidē - skaista dzīve!”.
 14. Par projektu “Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”.
 15. Par projektu “Saidu kapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana”.
 16. Par projektu „ Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā dvēselīti”.
 17. Par projektu “Sporta laukums Jaunannā”.
 18. Par projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā”.
 19. Par projektu “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”.
 20. Par projektu “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”.
 21. Par projektu “Veselīgs dzīvesveids - pozitīva un aktīva ikdiena”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv