Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 17. martā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 6. Par Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” precizēšanu.
 7. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”.
 8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 9. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.
 10. Par Mālupes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.
 11. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes  novada mazpulkiem.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem grants seguma ielu sakārtošanai.
 13. Par Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmuma Nr.33 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
 14. Par Ilzenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par papildus līdzekļu piešķiršanu.
 15. Par Ilzenes pagasta pārvaldes projekta “Ilzenes pamatskolas telpu remonts” līdzekļu saskaņošanu.
 16. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv