Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 17. oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 8”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MĀLUPES DZIRNAVAS” iesnieguma izskatīšanu.
 5. Par deputātes J.ZILKALNES priekšlikuma izskatīšanu "Par globālās pozicionēšanas sistēmas uzstādīšanu Alūksnes novada pašvaldības administrācijas vieglajām automašīnām.
 6. Par projektu “Vēja svilpes Jaunlaicenes tautas namā”.
 7. Par projektu “Sports katram un visiem kopā”.
 8. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu plānotajiem projektu pieteikumiem.
 9. Jaunlaicenes muižas muzeja informācija par ideju jauna tūrisma objekta “Malēnieša pasaule” izveidošanai.
 10. Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Alūksnē, III kārtu.
 11. Informācija par laukumu pie pašvaldības administratīvās ēkas.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv