Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 18. aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par ciema statusa Karva Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu.
 3. Par ciemu statusu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu.
 4. Par dzīvojamās mājas “Lazdas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.7 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par cirsmu Sīļu ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ielejas-1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 8. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu Zeltiņu pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” izdošanu.
 11. Par Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.79 atzīšanu par spēkā neesošu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Jaunlaicenes tautas nama remontam.
 15. Par nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
 16. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizēšanu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv