Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 18. jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0183, “Dzeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3668 003 0060, “Gaismas”, Liepnas pagastā Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par cirsmas “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 7. Par projektu “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā”.
 8. Par plānoto projektu.
 9. Par plānoto projektu izglītības iestādēm.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 11. Informācija par vides objektiem Alūksnes pilsētā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv