Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 19. septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11 “Par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu”.
  4. Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
  5. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2017.gadā” izdošanu.
  6. Par Ziemera pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par plānoto projektu “Sporta laukuma pārbūvē”.
  7. Informācija par plānoto projektu.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv