Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 21. aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 008 0102 “Krūmāji”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
2. Par līdzekļu izdalīšanu Zeltiņu pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
4. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
6. Par dalības maksas apstiprināšanu.
7. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2016”.
8. Par Alsviķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
10. Par nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
11. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
12. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizēšanu.
13. Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijas projektā.
14. Par līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai.
15. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem brīvā laika organizēšanai bērniem.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem sportistu ģērbtuvju un saimniecības paviljona aprīkošanai.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes pilsētas svētku norisēm.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Jaunlaicenes tautas nama remontam.
19. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas čempionāta pludmales volejbolā posma rīkošanai.
20. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ekonomikas un tirdzniecības izstādes apmeklējumam.
21. Par Jaunannas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta līdzekļu saskaņošanu.
22. Par Annas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta līdzekļu saskaņošanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv